Giám đốc: Nguyễn Đức Hà

Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Lộc

Phó Giám đốc: Trương Quang Quý

 

Địa chỉ: Số 06 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://idm.gov.vn

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất; lưu trữ, cung cấp thông tin tư liệu, thư viện ngành địa chất, khoáng sản; thực hiện công tác bảo tàng, bảo tồn địa chất; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) Kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ về lưu trữ, thông tin, bảo tàng, bảo tồn địa chất theo đặt hàng của Nhà nước.

3. Kiểm tra, thu nhận, lưu trữ, bảo quản các tài liệu địa chất được nộp lưu trữ theo quy định; lập kế hoạch điều tra, thu thập dữ liệu về địa chất, khoáng sản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Quản lý, bảo vệ an toàn kho lưu trữ tài liệu địa chất; cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo quản, phục chế tài liệu, tư liệu về địa chất, khoáng sản.

5. Xây dựng, quản lý, tích hợp và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, tài nguyên khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, địa chất đô thị, địa chất môi trường, di sản địa chất, công viên địa chất.

6. Sưu tầm, thu thập, tiếp nhận, lưu giữ bảo quản các loại hiện vật địa chất, khoáng sản bảo tàng theo quy định của pháp luật.

7. Trưng bày, giới thiệu hiện vật bảo tàng, bảo tồn địa chất, di sản địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

8. Quản lý, vận hành và khai thác thư viện địa chất.

9. Thực hiện dịch vụ công về cung cấp thông tin, tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật; thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

10. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số địa chất, khoáng sản; quản lý, vận hành hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; xây dựng và quản lý hệ thống mạng lưới truyền dẫn dữ liệu địa chất, khoáng sản.

11. Tham gia xây dựng; quản lý, vận hành Cổng dữ liệu mở địa chất cung cấp dữ liệu, dữ liệu mở; danh mục điện tử dùng chung ngành địa chất.

12. Tham gia xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về: điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất.

13. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về về lưu trữ, thông tin, bảo tàng, bảo tồn địa chất.

14. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

15. Tham gia lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia.

16. Tham gia biên tập, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; các loại bản đồ địa chất, khoáng sản quốc gia; các ấn phẩm khác về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực lưu trữ, thông tin, bảo tàng, bảo tồn địa chất.

18. Tham gia các tổ chức bảo tàng, bảo tồn địa chất trong nước và quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

19. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bảo tàng, bảo tồn địa chất theo phân công của Cục trưởng.

20. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lưu trữ, thông tin, bảo tàng, bảo tồn địa chất theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam.

22. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

23. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

24. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

25. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công;

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng Địa chất chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Lưu trữ và Thư viện địa chất.

4. Phòng Chuyển đổi số và Cơ sở dữ liệu.

5. Bảo tàng Địa chất Hà Nội.

6. Bảo tàng Địa chất thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị từ khoản 5 đến khoản 6 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bảo tàng trực thuộc Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Trung tâm.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành    

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 407/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; số 408/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.