Giám đốc: Đinh Đức Anh

Phó Giám đốc: Đỗ Mai Huỳnh

Địa chỉ: Km số 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;

Điều 1. Vị trí và chức năng  

1. Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng phân tích thí nghiệm, giám định mẫu địa chất, khoáng sản; kiểm định chất lượng sản phẩm các công trình địa chất; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng)  kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phân tích thí nghiệm, kiểm định, giám định các loại mẫu địa chất, khoáng sản; chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng; nghiên cứu mẫu kỹ thuật, mẫu công nghệ.

3. Làm đầu mối giúp việc Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý tổ chức nghiệm thu đối với các công trình địa chất.

4. Đầu mối tổng hợp, xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất theo quy định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn phân tích thí nghiệm mẫu địa chất, khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các phòng thí nghiệm thực hiện phân tích mẫu địa chất khoáng sản.

6. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật theo phân công của Cục trưởng.

7. Tham gia giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

7. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong công tác phân tích thí nghiệm địa chất, khoáng sản; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa chất theo phân công của Cục trưởng.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất theo phân công của Cục trưởng; là đầu mối liên kết, hợp tác với các phòng thí nghiệm khác về lĩnh vực phân tích địa chất, khoáng sản.

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam.

11. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm,viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; Tham gia thống kê tài nguyên địa chất.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Giám định và Quản lý chất lượng.

4. Phòng Phân tích hoá và địa hoá môi trường.

5. Phòng Phân tích khoáng vật.

6. Phòng Phân tích địa kỹ thuật.

7. Phòng Kiểm định địa chất.

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Trung tâm.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

11. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 406/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; số 393/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.