Liên Đoàn trưởng: Trinh Đình Huấn

Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Đắc Sơn

Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Website: http://dcxh.gov.vn

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phóng xạ, đất hiếm; thực hiện các dịch vụ công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Liên đoàn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phóng xạ, đất hiếm; điều tra, quan trắc địa chất môi trường, địa chất môi trường trong hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản phóng xạ, đất hiếm; thăm dò khoáng sản phóng xạ, khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ an ninh quốc phòng theo phân công của Cục trưởng.

3. Gia công, phân tích các loại mẫu địa chất, khoáng sản, môi trường khoáng sản độc hại, phóng xạ, đất hiếm; chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng; nghiên cứu mẫu kỹ thuật, mẫu công nghệ phóng xạ, đất hiếm.

4. Cập nhật, xử lý thông tin, xác định đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro ô nhiễm phóng xạ, độc hại; theo dõi, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm phóng xạ, độc hại.

5. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất môi trường, khoáng sản độc hại, phóng xạ, đất hiếm.

6. Tham gia xây dựng, thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, quan trắc tai biến địa chất theo phân công của Cục trưởng.

7. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

8. Tham gia xác định ranh giới các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; theo phân công của Cục trưởng.

9. Tham gia giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản phóng xạ, đất hiếm theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản phóng xạ và đất hiếm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, địa chất môi trường; lập quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực dự trữ, cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương, đóng cửa mỏ, thăm dò khoáng sản; giám định mẫu vật địa chất, khoáng sản; nghiên cứu mẫu công nghệ, phân tích mẫu địa chất và khoáng sản và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam.

14. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

 1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có Liên đoàn trưởng và các Phó Liên đoàn trưởng. Số lượng Phó Liên đoàn trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Phòng Phân tích thí nghiệm.

5. Đoàn Địa chất 154.

6. Đoàn Địa chất 155.

7. Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ.

Các đơn vị từ khoản 5 đến khoản 7 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đoàn và trung tâm trực thuộc Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Liên đoàn.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

V. Sơ lược lịch sử phát triển:

- 1978 Liên đoàn Địa chất 10, Tổng cục Địa chất

- 1997 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp

- 2003 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCXH đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 45/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VI. Những thành tích chủ yếu:

- Điều tra, phát hiện được các mỏ đất hiếm có giá trị ở vùng Tây Bắc Việt Nam: Nậm Xe, Đông Pao (Lai Châu); Yên Phú (Yên Bái), Mường Hum (Lào Cai).

- Nghiên cứu, điều tra phát hiện các mỏ urani: Bình Đường (Cao Bằng), urani trong than Nông Sơn (Quảng Nam), urani trong graphit Tiên An (Quảng Nam), đặc biệt là phát hiện loại hình urani trong cát kết có giá trị nhất hiện nay ở vùng Nông sơn (Quảng Nam) với nhiều điểm quặng và mỏ như: Khe Hoa - Khe Cao, Pà Lừa - Pà Rồng, An Điềm, Đông Nam Bến Giằng… Hiện nay, Liên đoàn đang chủ trì triển khai đề án của Chính Phủ: thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trạm Tấu.

- Điều tra, đánh giá phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tham gia thi công đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa  - Vũng Tàu”

- Đánh giá khẳng định triển vọng to lớn về quặng felspat vùng Trà My (Quảng Nam).

- Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ phóng xạ và mỏ có chứa phóng xạ; khoanh định các diện tích có chứa khoáng sản độc hại trên phạm vi cả nước phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở.

- Thăm dò nhiều mỏ khoáng sản: nguyên liệu xi măng, sắt, đồng, chì - kẽm, đất hiếm cho các doanh nghiệp.

- Khai thác chế biến khoáng sản: đá lợp (phục vụ lợp nhà hát lớn Hà Nội và các công trình khác), fluorit, felspat cung cấp cho thị trường trong nước.

VII. Những phần thưởng đã được nhận:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1988

- Huân chương Lao động hạng Hai, năm 1998.

- Huân chương lao động hạng nhất (2007)

- Nhiều cờ thi đua, bằng khen của nhà nước và các đoàn thể, các địa phương nơi đóng quân.