Liên đoàn Địa chất Tây Bắc

Địa chỉ: Trụ sở tại thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
ĐT, Fax : 04.33 721 123

I. Vị trí và chức năng:

         1. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Bắc và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

         2. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

         2. Tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

         3. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

         4. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

         5. Phối hợp, tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

         6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

         7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

         8. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         9. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

         10. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

         11. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

         12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

         a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Tây Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

         b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

         c) Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

         a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

         b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

         c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

         a) Đoàn Địa chất 301; trụ sở tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

         b) Đoàn Địa chất 302; trụ sở tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

         c) Đoàn Địa chất 306; trụ sở tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

         Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn tại mục a, b và c có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

IV. Sơ lược lịch sử phát triển

- 1977 Liên đoàn Địa chất III, Tổng cục Địa chất.

- 1997 Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp.

            - 2003 Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.          

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 42/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

V. Những thành tích chủ yếu

- Thi công trên 160 đề án, lập báo cáo tổng kết nộp lưu trữ Địa chất.

            - Những khoáng sản trọng tâm được Liên đoàn tìm kiếm, thăm dò, đánh giá là apatit, pyrit, sắt, đồng, vàng, chì, kẽm, đá quý, molipden, kaolin, felspat, đá ốp lát, đá vôi, đá sét xi măng, than, nguyên liệu sứ gốm, nước dưới đất, nước khoáng, khoáng chất công nghiệp đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

            - Đã hoàn thành lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 3 nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 với tổng diện tích 4950 km2; Tổng hợp than; pyrit, vàng, địa hóa Tây Bắc Việt Nam; sắt dọc bờ phải Sông Hồng; Tổng hợp các đới và vùng chứa quặng như Cẩm Thủy - Bá Thước, Thanh Hóa; Viên Nam - Đồi Bù; Sa Pa - Bát Xát…từ đó đề xuất các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò.

VI. Những phần thưởng của tập thể và cá nhân đã được nhận.

- 1 Huân chương Độc lập hạng Ba;

            - 10 Huân chương Lao động hạng Nhất đến hạng Ba;

            - 99 Huân chương Chiến công từ hạng Hai đến hạng Ba;

            - 3 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua luân lưu;

            - Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam;

            - 2 đồng chí: Trương Đình Long và Nguyễn Văn Ngọ được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;

            - Liệt sỹ Nguyễn Bá Lại được truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang.

            - 48 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ và Bộ Công nghiệp

            Ngoài ra còn có các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hơn 500 CBCNV của Liên đoàn được tặng Huy chương vì sự nghiệp địa chất.