Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ

 

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ

Địa chỉ: Số 43, đường Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An 

 ĐT: 038. 3 844 686;                        Fax: 038 565 573 

E_mail: dcbactrungbo@dgmv.gov.vn 

Liên Đoàn trưởng: Lê Xuân Lợi.                    ĐT: 0976042289

 

1. Vị trí và chức năng:

          1. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

          2. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

          2. Tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

          3. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản.

          4. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, tai biến địa chất, sự cố môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

          5. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

          6. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

          7. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

          8. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

          9. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

          11. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

          12. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

          13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

          a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

          b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.

          c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

          a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

          b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

          c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

          a) Đoàn Địa chất 401; trụ sở tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

          b) Đoàn Địa chất 406; trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

          c) Đoàn Địa chất 6; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

          d) Phòng Phân tích thí nghiệm; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a, b và c có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

4. Sơ lược lịch sử phát triển 

           - 1967 liên đoàn Địa chất 4.

           - 1997 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. 

           - Hiện nay, Liên đoàn ĐCBTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 48/QĐ – ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Những thành tích chủ yếu

 - Đã hoàn thành giao nộp vào lưu trữ địa chất 238 báo cáo chất lượng cao.

           - Tham gia thực hiện công tác đo vẽ, lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản 1/50.000 trên diện tích hơn 34.000km2, kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ cho các ngành.

           - Phát hiện hơn 1000 mỏ và điểm mỏ khoáng sản các loại, trong đó hơn 435 mỏ và điểm mỏ đã đánh giá và thăm dò ở mức độ khác nhau, hình thành nhiều vùng nguyên liệu khoáng quan trọng.

           - Thực hiện hoạt động sản xuất dịch vụ tư vấn về địa chất - khoáng sản bước đầu đạt kết quả tốt, giá trị trên 230 tỷ đồng.

   - Luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, các hoạt động xã hội, từ thiện đều thực hiện tốt, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

6. Những phần thưởng đã được nhận

      *Liên đoàn: 

           - Huân chương Lao động: Hạng Nhất: 01, hạng Hai: 01, hạng Ba: 03

           - Huân chương Độc lập hạng Ba: 01

           - Nhiều cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ TN&MT

      * Các đơn vị trực thuộc:

           - Huân chương Lao động hạng Ba: 04

      * Cá nhân:

           - Huân chương Lao động hạng Ba: 4 người

           - Bằng khen Thủ Tướng: 7 người

           - Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 người...

      Và nhiều phần thưởng cao quý khác