Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã dự thảo "Thông tư Quy định kỹ thuật về đánh giá khoáng sản trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản". (có bản dự thảo kèm theo)

       Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư nêu trên. Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản về Vụ Địa chất trước ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Tệp toàn văn