Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Dự thảo lần 3: Định mức kinh tế kỹ thuật Công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỉ lệ: 1/25.000 và tỉ lệ: 1/50.000

Dự thảo lần 3: Định mức kinh tế kỹ thuật Công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỉ lệ: 1/25.000 và tỉ lệ: 1/50.000

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 và tỷ lệ 1/10.000 áp dụng cho 08 dạng công việc sau: văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1/25.000; khảo sát thực địa tỷ lệ 1/25.000; văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1/25.000; văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1/25.000; văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1/10.000; khảo sát thực địa tỷ lệ 1/10.000; văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1/10.000; văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1/10.000.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công việc điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 và tỷ lệ 1/10.000.