Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 và tỷ lệ 1/10.000 áp dụng cho 08 dạng công việc sau: văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1/25.000; khảo sát thực địa tỷ lệ 1/25.000; văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1/25.000; văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1/25.000; văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1/10.000; khảo sát thực địa tỷ lệ 1/10.000; văn phòng tại thực địa tỷ lệ 1/10.000; văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công tỷ lệ 1/10.000.