Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT

Ngày 20/02/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014.

Dowload (tải) Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.