UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định thì đối tượng áp dụng trong Bảng giá tính thuế tài nguyên gồm có 3 nhóm đối tượng sau: Một là, các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên quy định tại Điều 2 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên (trừ các nhóm, loại tài nguyên: nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than). Hai là, các tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên mà được phép quản lý khai thác tài nguyên theo quyết định của pháp luật. Ba là, các tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao bán đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ, tịch thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ vào khung giá tính tài nguyên quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và nội dung hướng dẫn của Thông tư số 152/2015/TT-BTC để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định để áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, Cục Thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có chức năng hoạt động kinh doanh liên quan đến tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định. Đồng thời, theo dõi biến động của giá tính thuế tài nguyên hoặc phát sinh loại tài nguyên mới để tổng hợp gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho cơ quan Hải quan phối hợp cung cấp Tờ khai hải quan xuất khẩu đối với loại tài nguyên xuất khẩu. Và UBND tỉnh giao cho các sở: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan rà soát danh mục tên nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên liên quan đến ngành quản lý và hiện có trên địa bàn tỉnh để đề xuất xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên; chủ trì xác định sản phẩm là sản phẩm công nghiệp, chi phí chế biến của các sản phẩm công nghiệp sử dụng tài nguyên khai thác thuộc ngành quản lý. UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh mục tên nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên hiện có trên địa bàn để đề xuất xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bản tỉnh. Như vậy, hai quyết định của UBND tỉnh ban hành trong năm 2017 (nêu trên) là căn cứ để các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản, … có cơ sở để tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định 31/2017/QĐ-UBND được Cục Thuế Quảng Nam chuyển qua email của 164 doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 22/12/2017.

Nguồn: TN&MT