Đại hội Đảng các cấp

Kết luận thanh tra mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

KẾT LUẬN THANH TRA về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê