Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Mỹ Trang xã Phổ Hòa huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CP đá Mỹ Trang.

Các tệp gắn kèm: