Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Diện tích đề nghị thăm dò: 1774 ha

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nghành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 03 năm 2014.
 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.