Trả lời:

Nếu khu vực có sét làm gạch, ngói không thuộc diện khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản thì sẽ phải tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (phê duyệt kế hoạch đấu giá, lập hồ sơ mời đấu giá, tổ chức phiên đấu giá v.v…) được thực hiện theo quy định của Nghị đinh số 22/2012/NDD-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ngoài ra, sẽ phải thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Bộ Tài chính về các nội dung khác có liên quan như: xác định giá khởi điểm, bước giá; quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trong trường hợp UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đầu giá quyền khai thác khoáng sản mà không do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện).

Liên quan đến quyền sử dụng đất của cá nhân trên diện tích có khoáng sản là đối tượng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai sau khi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tiến hành các thủ tục về đất đai khi triển khai dự án khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản của UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản.