Trưởng phòng : Dương Ngọc Tình

Phó Trưởng phòng : Hà Chu Hạ Long

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thảo

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Địa chất ứng dụng là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục Địa chất), có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa vật lý ứng dụng; hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ trong lĩnh vực địa chất.

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng:

a) Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa vật lý ứng dụng; hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ trong lĩnh vực địa chất.

b) Hồ sơ khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản độc hại, phóng xạ.

2. Chủ trì thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về: Địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa vật lý ứng dụng; quan trắc tai biến địa chất, môi trường khu vực có khoáng sản độc hại.

3. Chủ trì tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa vật lý ứng dụng; quan trắc tai biến địa chất, môi trường khu vực có khoáng sản độc hại.

Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

4. Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, tài nguyên khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất.

5. Biên tập, công bố, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; các loại bản đồ địa chất, khoáng sản quốc gia; các ấn phẩm khác về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức kiểm tra, thu nhận, lưu trữ, quản lý tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức cập nhật, xử lý thông tin, xác định, đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro tai biến địa chất, địa chất môi trường; theo dõi, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, địa chất môi trường.

8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

9. Tổ chức việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất và địa vật lý ứng dụng.

10. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hợp tác quốc tế:

a) Tham gia đàm phán các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất; tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất, tài nguyên địa chất theo phân công của Cục trưởng;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp Cục trưởng làm đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban Điều phối các Chương trình khoa học Địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP), Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP); làm đầu mối quốc gia hỗ trợ việc điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

12. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Phòng

1. Phòng Địa chất ứng dụng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức thuộc Phòng Địa chất ứng dụng thực hiện các nhiệm vụ  chuyên môn theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng: Địa chất ứng dụng, Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.