Trưởng phòng: Nguyễn Bá Minh

Phó Trưởng phòng: Lê Thế Trung

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Địa chất cơ bản là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục), có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lập bản đồ địa chất và khoáng sản phần đất liền; điều tra, lập bản đồ địa chất và khoáng sản biển; lập bản đồ địa hóa đất; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng:

a) Hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách và các văn bản khác về địa chất;

b) Chiến lược, quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lập bản đồ địa chất và khoáng sản phần đất liền; điều tra, lập bản đồ địa chất và khoáng sản biển; lập bản đồ địa hóa đất; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất;

c) Hồ sơ khoanh định, công bố các khu vực di sản địa chất, công viên địa chất.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.

3. Chủ trì thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về: lập bản đồ địa chất và khoáng sản phần đất liền; điều tra, lập bản đồ địa chất và khoáng sản biển; lập bản đồ địa hóa đất; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ lập bản đồ địa chất và khoáng sản phần đất liền; điều tra, lập bản đồ địa chất và khoáng sản biển; lập bản đồ địa hóa đất; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất.

5. Hướng dẫn lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia.

6. Kiểm soát hoạt động điều tra cơ bản địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất trong phạm vi cả nước thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Cục.

8. Chủ trì theo dõi việc tuân thủ chính sách phát triển bền vững đối với điều tra cơ bản địa chất; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

9. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

10. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Địa chất cơ bản có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

4. Công chức thuộc Phòng Địa chất cơ bản thực hiện các nhiệm vụ  chuyên môn theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng: Địa chất cơ bản, Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.