Trưởng phòng: Mai Trọng Tú

Phó Trưởng phòng: Phạm Thế Nhữ

Phó Trưởng phòng: Vũ Mạnh Hào

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục Địa chất), có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác đánh giá tài nguyên địa chất, tiềm năng khoáng sản; thăm dò địa chất, khoáng sản bằng nguồn vốn Nhà nước; giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng:

a) Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về đánh giá tài nguyên địa chất, tiềm năng khoáng sản; thăm dò địa chất, khoáng sản bằng nguồn vốn Nhà nước;

 b) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Hồ sơ khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

2. Thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục.

3. Thực hiện khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

4. Chủ trì thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về: đánh giá tiềm năng khoáng sản thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư theo quy định của pháp luật; các đề án thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn của Nhà nước.

5. Chủ trì tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản; các đề án thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn của Nhà nước.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện giám sát thi công các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

7. Xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật

8. Thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất

9. Thống kê tài nguyên địa chất.

10. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

11. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

3. Phó Trưởng phòng trưởng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

4. Công chức thuộc Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng: Đánh giá, thăm dò địa chất, Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.