Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Quang Khải

Phó Trưởng phòng: Đỗ Đức Thắng

 

Điều 1. Vị tríchức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục), có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện công tác cán bộ, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1.     Trình Cục trưởng:

a) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, các đơn vị trực thuộc Cục.

b) Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục.

c) Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, xin từ chức, tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái, bổ nhiệm vào ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, thăm quan học tập ở nước ngoài, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo phân cấp.

d) Ban hành quy định về quản lý công chức, viên chức của Cục; Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Cục theo quy định.

đ) Đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng chức danh khoa học và các chức danh khác cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản góp ý, phúc đáp của tổ chức, cá nhân theo phân công của Cục trưởng.

3. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng; xây dựng, triển khai quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nghệ, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Chủ trì hoặc tham gia công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo phân công của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục.

6. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, lao động và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Cục.

10. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng,  an toàn lao động của các đơn vị trực thuộc Cục.

11. Quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu về cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc diện Cục quản lý và hồ sơ công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Cục.

 12. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và cải cách hành chính; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

13. Tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính.

14. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

 

15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu  về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

3. Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

4. Công chức thuộc Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.