Địa chỉ: Km số 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  

ĐT: 024.38 540 448; Fax: 024.8 542 223 

Liên Đoàn trưởng: Lại Mạnh Giàu
 

Vị trí và chức năng:

             1. Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước. 

             2. Liên đoàn Vật lý Địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

             1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

             2. Tổ chức thực hiện công tác địa vật lý, đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; download instagram photo nghiên cứu khoa học, công nghệ; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa vật lý.

              3. Kiểm định, hiệu chuẩn các máy và thiết bị đo lường địa vật lý theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

              4. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra về địa vật lý trên phạm vi toàn quốc.

            5. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định. Thực hiện lưu giữ, bảo quản các mẫu phóng xạ tại kho mẫu xã Tân Vinh, instagram downloader huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

             6. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công công tác địa vật lý trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

              7. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

              8. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa vật lý, địa chất và khoáng sản.

             9. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định và tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

             10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

             11. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

             12. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

             13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

             14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

             1. Lãnh đạo Liên đoàn

             a) Lãnh đạo Liên đoàn Vật lý Địa chất có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

             b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

             c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

             2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

             a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

             b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

             c) Phòng Kế toán - Thống kê.

             3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

             a) Đoàn Địa vật lý Hàng không; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

             b) Đoàn Địa vật lý Mặt đất; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

             c) Đoàn Địa vật lý Biển; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

             d) Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý; trụ sở tại TP Hà Nội

             đ) Phòng Kiểm định máy Địa vật lý; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được quy định tại mục a, b, c và d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định

Sơ lược lịch sử phát triển

- 1967 Cục vật lý, Tổng cục Địa chất

- 1977 Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất.

- 1997 Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,Bộ Công nghiệp.

- 2003 Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hiện nay, Liên đoàn VLĐC đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 54/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Những thành tích chủ yếu:    

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG

- Năm 1961-1964 đã hoàn thành bay khảo sát từ hàng không tỷ lệ 1/200.000 toàn niềm Bắc Việt Nam.

- Năm 1983-1992 đã hoàn thành bay khảo sát từ hàng không trên toàn niềm Nam Việt Nam. Các số liệu bay đo từ hàng không đã được sử dụng để thành lập bản đồ trường từ hàng không Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 (1995) và đã được biên tập và xuất bản ở tỷ lệ 1/1000.000 vào năm 1998.

- Hoàn thành 17 đề án bay tìm kiếm tỷ lệ 1/25.000 và 1/50.000, bay phủ được diện tích >90.000 km2.

CÔNG TÁC ĐO VẼ TRỌNG LỰC

- 1985 đã hoàn thành bản đồ trường trọng lực toàn quốc tỷ lệ 1/500.000. Ở đồng bằng Sông Hồng và Nam Bộ đã đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/200.000 nhằm mục đích điều tra tìm kiếm dầu khí.

- Đánh giá khoáng sản nội sinh (loại hình giả định) các dị thường địa vật lý thông qua phương pháp nhận dạng.

- Phát hiện và phân loại các khối magma ẩn làm tiền đề để tìm kiếm các loại khoáng sản có liên quan theo quy luật sinh khoáng.

- Phát hiện và xác định các tham số cấu trúc của các hệ thống đứt gãy làm tiền đề cho việc xác định các vị trí có khả năng hình thành quặng hoá.

- Phát hiện và xác định các tham số đặc trưng của các đới biến đổi liên quan chặt chẽ với các loại hình khoáng sản khác nhau.

- Thành lập bản đồ địa chất theo quan điểm thạch vật lý trên cơ sở các tham số vật lý của đá và trường địa vật lý đặc trưng cho từng thành hệ địa chất.

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

Qua kết quả xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu bay đã lựa chọn kiểm tra chi tiết hàng chục cụm dị thường, trong đó trên nhiều cụm dị thường đã phát hiện khoáng sản, đã tiến hành đánh giá ở những mức độ và quy mô khác nhau, thậm chí có những nơi đã phát hiện mỏ và đã tiến hành thăm dò khai thác (Fluorit-Xuân Lãnh, Vàng- Sơn Hoà, Magnesit-Kong Queng….).

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ BIỂN NÔNG

- 1993 đến 1997 đã khảo sát trên diện tích 52000 km2 (16000 km tuyến địa vật lý) ở tỷ lệ 1/500.000 dọc bờ biển ở độ sâu từ 0-30m nước từ Đà Nẵng đến Móng Cái và từ Hà Tiên đến Cà Mau.

NGHIÊN CỨU ĐỊA VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG, ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

Tiến hành điều tra địa vật lý môi trường cho hành loạt các đô thị, thành phố như : Đà Nẵng-Hội An (1992-1994), Điện Biên-Sơn La (1993-1994), Huế-Đông Hà-Đồng Hới (1995-1996), Vinh-Thanh Hoá (1995-1996), Tây Nguyên (2001), Nha Trang-Cam Ranh-Phan Thiết (2006)…Ngoài ra Liên đoàn còn phối hợp với các đơn vị khác tiến hành điều tra địa vật lý môi trường ở Lào Cai-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, Tân An-Mỹ Tho-Bến Tre, Tây Ninh-Thủ Dầu Một, Trà Vinh-Vĩnh Long…

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỊA VẬT LÝ

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới về máy, thiết bị địa vật lý , về công nghệ thu thập, xử lý, phân tích và biểu diễn tài liệu địa vật lý nhằm không những nâng cao hiệu quả, độ chính xác của các phương pháp địa vật lý trong việc giải quyết các nhiệm vụ địa chất đang ngày càng khó khăn, phức tạp hơn.

- Nghiên cứu, thử nghiệm để lựa chọn tổ hợp các phương pháp địa vật lý hợp lý nhằm tìm kiếm có hiệu quả các loại khoáng sản khác nhau, trong những điều kiện địa chất khác nhau.

- Nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng các phương pháp địa vật lý trong các lĩnh vực chưa được áp dụng, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động của Liên đoàn, tạo điều kiện để phát triển và nâng cao vai trò, hiệu quả của các phương pháp địa vật lý.

- Tổng hợp, phân tích, giải đoán tài tiệu địa vật lý ở mức độ cao bằng cách sử dụng các hệ chương trình xử lý, phân tích mới, mạnh, tiên tiến và đa năng để khai thác triệt để hơn các thông tin địa vật lý trong việc làm sáng tỏ các cấu trúc địa chất lãnh thổ, khu vực và đánh giá triển vọng khoáng sản.

Những phần thưởng đã được nhận:

            - 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên đoàn, năm 1985; Đoàn Địa vật lý máy bay, năm 1985; và Đoàn Địa vật lý 79, năm 1985

            - Bằng khen của Tổng công đoàn Việt Nam cho Liên đoàn Vật lý địa chất, năm 1986.