Liên Đoàn trưởng: Đồng Văn Giáp

Phó Liên đoàn trưởng: Lê Duy Nguyên

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Website: www.intergeovn.com

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn INTERGEO là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản ở các nước trong khu vực và tại khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Liên đoàn INTERGEO là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) Kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản, các đề án địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất ở các nước trong khu vực và khu vực được phân công quản lý; thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh theo đặt hàng của Nhà nước và theo phân công của Cục trưởng.

3. Gia công, phân tích mẫu vật địa chất, khoáng sản thuộc các đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật công tác khoan, khai đào trong địa chất, khoáng sản, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

5. Cập nhật, xử lý thông tin, xác định đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro tai biến địa chất; theo dõi, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, địa chất môi trường thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố được phân công.

6. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và phát triển, chuyển giao công nghệ khoan, khai đào trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

7. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

8. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về địa chất; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất theo phân công của Cục trưởng.

9. Tham gia xác định ranh giới các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; di sản địa chất, công viên địa chất; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo phân công của Cục trưởng

10. Tham gia giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường; lập quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực dự trữ, cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương, đóng cửa mỏ, thăm dò khoáng sản và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam và phân công của Cục trưởng.

15. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn INTERGEO có Liên Đoàn trưởng và các Phó Liên đoàn trưởng. Số lượng Phó Liên đoàn trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Liên Đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên Đoàn trưởng giúp việc Liên Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên Đoàn trưởng phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức- Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch- Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 202.

5. Đoàn Địa chất 206.

6. Đoàn Địa chất 208.

7. Trung tâm Công nghệ khoan và khai đào.

          Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 7 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đoàn và trung tâm trực thuộc Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Liên đoàn.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

          1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 399/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn INTERGEO trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

          2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Liên đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.