Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 024.37 551 836; Fax: 024. 37 543 054

Website: www.intergeovn.com

Liên Đoàn trưởng: Đồng Văn Giáp

Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn INTERGEO là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản ở nước ngoài và các vùng lãnh thổ trong nước khi được phân công.

2. Liên đoàn INTERGEO là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt. Đề xuất, thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

3. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

4. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và địa chất môi trường.

5. Thu thập, tổng hợp kết quả địa chất, khoáng sản các địa bàn hoạt động của Liên đoàn; hiệu chỉnh, biên tập bản đồ địa chất, khoáng sản, bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

6. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia tính tiền hoàn trả phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

13. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn INTERGEO theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn INTERGEO có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kỹ thuật.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Đoàn INTERGEO 2 (viết tắt là I.2).

5. Đoàn INTERGEO 4 (viết tắt là I.4).

6. Đoàn INTERGEO 6 (viết tắt là I.6).

7. Đoàn INTERGEO 88 (viết tắt là I.88).

8. Trung tâm Công nghệ - Thi công khoan.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 8 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.