Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm

Địa chỉ: Xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.37643948 * Fax:04.37643755
E-mail: dcxahiem@dgmv.gov.vn
Website: www.dcxh.gov.vn  và www.drrm.gov.vn

Liên Đoàn trưởng: Nguyễn Trường Giang,


I. Vị trí và chức năng:

         1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm và các khoáng sản khác; điều tra, đánh giá, quan trắc môi trường phóng xạ trong phạm vi cả nước.

         2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

I. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt:  Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; quan trắc, điều tra môi trường phóng xạ; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về điều tra địa chất khoáng sản.

         2. Tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản xạ - hiếm.

         3. Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và quan trắc môi trường phóng xạ liên quan đến địa chất, khoáng sản và đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý.

         4. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản xạ - hiếm, môi trường phóng xạ.

         5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm trên phạm vi toàn quốc.

         6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

         7. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

         8. Phối hợp, tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

         9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

         10. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

         12. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

         13. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

         14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

         a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng

         b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.

         c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

         a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

         b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

         c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

         a) Đoàn Địa chất 154; trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

         b) Đoàn Địa chất 155; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

         c) Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

         d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ - Hiếm; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn tại mục a, b, c và d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định

IV. Sơ lược lịch sử phát triển:

- 1978 Liên đoàn Địa chất 10, Tổng cục Địa chất

- 1997 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp

- 2003 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCXH đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 45/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

V.Những thành tích chủ yếu:

           - Điều tra, phát hiện được các mỏ đất hiếm có giá trị ở vùng Tây Bắc Việt Nam: Nậm Xe, Đông Pao (Lai Châu); Yên Phú (Yên Bái), Mường Hum (Lào Cai).

- Nghiên cứu, điều tra phát hiện các mỏ urani: Bình Đường (Cao Bằng), urani trong than Nông Sơn (Quảng Nam), urani trong graphit Tiên An (Quảng Nam), đặc biệt là phát hiện loại hình urani trong cát kết có giá trị nhất hiện nay ở vùng Nông sơn (Quảng Nam) với nhiều điểm quặng và mỏ như: Khe Hoa - Khe Cao, Pà Lừa - Pà Rồng, An Điềm, Đông Nam Bến Giằng… Hiện nay, Liên đoàn đang chủ trì triển khai đề án của Chính Phủ: thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trạm Tấu.

- Điều tra, đánh giá phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tham gia thi công đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa  - Vũng Tàu”

- Đánh giá khẳng định triển vọng to lớn về quặng felspat vùng Trà My (Quảng Nam).

- Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ phóng xạ và mỏ có chứa phóng xạ; khoanh định các diện tích có chứa khoáng sản độc hại trên phạm vi cả nước phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở.

- Thăm dò nhiều mỏ khoáng sản: nguyên liệu xi măng, sắt, đồng, chì - kẽm, đất hiếm cho các doanh nghiệp.

- Khai thác chế biến khoáng sản: đá lợp (phục vụ lợp nhà hát lớn Hà Nội và các công trình khác), fluorit, felspat cung cấp cho thị trường trong nước.

VI. Những phần thưởng đã được nhận:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1988

- Huân chương Lao động hạng Hai, năm 1998.

- Huân chương lao động hạng nhất (2007)

                - Nhiều cờ thi đua, bằng khen của nhà nước và các đoàn thể, các địa phương nơi đóng quân.