Địa chỉ: Xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.37643948 * Fax: 024.37643755

Website: http://dcxh.gov.vn

Liên Đoàn trưởng: Trinh Đình Huấn,

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm và các khoáng sản khác; điều tra, đánh giá, quan trắc môi trường phóng xạ trên phạm vi cả nước.

2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường trong hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, môi trường khoáng sản độc hại; xác định mức độ ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

4. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản xạ - hiếm, địa chất môi trường.

5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm trên phạm vi toàn quốc.

6. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

7. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra địa chất khoáng sản và địa chất môi trường.

9. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

11. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

15. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

IV.  Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 154.

5. Đoàn Địa chất 155.

6. Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ.

7. Trung tâm Phân tích thí nghiệm Xạ - Hiếm.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 7 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

V. Sơ lược lịch sử phát triển:

- 1978 Liên đoàn Địa chất 10, Tổng cục Địa chất

- 1997 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp

- 2003 Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCXH đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 45/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VI. Những thành tích chủ yếu:

- Điều tra, phát hiện được các mỏ đất hiếm có giá trị ở vùng Tây Bắc Việt Nam: Nậm Xe, Đông Pao (Lai Châu); Yên Phú (Yên Bái), Mường Hum (Lào Cai).

- Nghiên cứu, điều tra phát hiện các mỏ urani: Bình Đường (Cao Bằng), urani trong than Nông Sơn (Quảng Nam), urani trong graphit Tiên An (Quảng Nam), đặc biệt là phát hiện loại hình urani trong cát kết có giá trị nhất hiện nay ở vùng Nông sơn (Quảng Nam) với nhiều điểm quặng và mỏ như: Khe Hoa - Khe Cao, Pà Lừa - Pà Rồng, An Điềm, Đông Nam Bến Giằng… Hiện nay, Liên đoàn đang chủ trì triển khai đề án của Chính Phủ: thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trạm Tấu.

- Điều tra, đánh giá phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tham gia thi công đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa  - Vũng Tàu”

- Đánh giá khẳng định triển vọng to lớn về quặng felspat vùng Trà My (Quảng Nam).

- Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ phóng xạ và mỏ có chứa phóng xạ; khoanh định các diện tích có chứa khoáng sản độc hại trên phạm vi cả nước phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở.

- Thăm dò nhiều mỏ khoáng sản: nguyên liệu xi măng, sắt, đồng, chì - kẽm, đất hiếm cho các doanh nghiệp.

- Khai thác chế biến khoáng sản: đá lợp (phục vụ lợp nhà hát lớn Hà Nội và các công trình khác), fluorit, felspat cung cấp cho thị trường trong nước.

VII. Những phần thưởng đã được nhận:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1988

- Huân chương Lao động hạng Hai, năm 1998.

- Huân chương lao động hạng nhất (2007)

- Nhiều cờ thi đua, bằng khen của nhà nước và các đoàn thể, các địa phương nơi đóng quân.