Địa chỉ: Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên - Hà Nội

ĐT: 02432 127393 714; Fax: 02432 127393;

Liên Đoàn trưởng: Nguyễn Tiến Thành

Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục) có chức năng thực hiện điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất; thăm dò khoáng sản trên vùng biển, hải đảo Việt Nam và các khu vực khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất và các đề án thăm dò khoáng sản trên vùng biển và hải đảo Việt Nam sau khi được phê duyệt.

3. Gia công, phân tích các loại mẫu địa chất, khoáng sản; lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật địa chất, khoáng sản biển theo quy định.

4. Phân tích ảnh viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác về điều tra, nghiên cứu địa chất, khoáng sản.

5. Tham gia thu thập, tổng hợp tình hình hoạt động điều tra, nghiên cứu về địa chất, khoáng sản; hiệu chỉnh, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản biển và các bản đồ địa chất chuyên đề; xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn liên quan đến các vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam.

6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản biển theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, đề án thăm dò khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

9. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

14. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Lãnh đạo Liên đoàn

1. Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển có Liên đoàn trưởng và không quá 02 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

3. Đoàn Địa chất công trình biển.

4. Đoàn Địa chất khoáng sản biển.

5. Trung tâm Công nghệ địa chất khoáng sản biển.

Các đơn vị từ khoản 3 đến khoản 5 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.