Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

Điều 1. Vị trí và chức năng

    Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất tai biến, thăm dò khoáng sản trên vùng biển, hải đảo Việt Nam và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.
    Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

    Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn.
    Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất tai biến ở vùng biển và hải đảo Việt Nam.
    Tham gia thu thập, tổng hợp tình hình hoạt động địa chất, khoáng sản liên quan đến các vùng biển và hải đảo của Việt Nam; thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra về địa chất, khoáng sản biển.
    4. Ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản biển.
    Tổ chức tổng hợp và hiệu đính, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản biển và các bản đồ địa chất chuyên đề thuộc vùng biển và hải đảo Việt Nam đã được thành lập để xuất bản.
    Tổ chức thực hiện gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản; lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản biển theo quy định.
    Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản biển và các đề án, dự án khác có liên quan đến địa chất, khoáng sản biển, hải đảo theo phân công của Tổng Cục trưởng.
    Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.
    Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.
    Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu, điều tra địa chất, khoáng sản.
    Thực hiện các hoạt động dịch vụ về lĩnh vực địa chất, khoáng sản và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
    12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
    Quản lý công tác tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định và phân công của Tổng cục.
    Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
    Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

    Lãnh đạo Liên đoàn
    a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên Đoàn trưởng.
    b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.
    c) Các Phó Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.
    Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
    a) Văn phòng;
    b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.
    Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
    a) Đoàn Địa chất và Trắc địa biển;
    b) Đoàn Địa hóa khoáng sản biển;
    c) Trung tâm Kỹ thuật mẫu và Thiết bị.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

Điều 4. Cơ chế hoạt động

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi phí thường xuyên, theo phân cấp quản lý của Tổng cục và theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

    Quyết định này thay thế Quyết định số 1464/QĐ-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Chánh Văn phòng Tổng cục, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.