Địa chỉ: Số 613. Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐT: 0256.3 846 768; Fax: 0256.3 847 031

Liên đoàn trưởng: Trần Văn Thảo

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Liên đoàn

a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

b) Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

c) Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên đoàn trưởng

a) Phòng Tổ chức – Hành chính.

b) Phòng Kỹ thuật.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

a) Đoàn Địa chất 501; trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

b) Đoàn Địa chất 505; trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

c) Đoàn Địa chất 506; trụ sở tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

d) Trung tâm Phân tích thí nghiệm; trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a, b, c, d có con dấu; Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a, b, c, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

Sơ lược lịch sử phát triển

- 1975 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Hiện nay, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 403/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Những thành tích chủ yếu

- Đã thực trên 160 nhiệm vụ địa chất do Nhà Nước giao, trong đó nổi bật nhất là đã phát hiện và đánh giá, thăm dò các loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao và quy mô lớn như: titan trong tầng cát đỏ, kim loại hiếm La Vi, bauxit Tây nguyên, sắt laterit Tây nguyên, vàng Miền trung - Tây nguyên…

Những phần thưởng của tập thể và cá nhân đã được nhận.

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 1996;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998;

- Cờ Thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2006;

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2007:

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008;

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009:

- Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010;

- Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2011; -

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2011;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014.