Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội

Điện thoại: 024.33721123.

Phó Liên Đoàn trưởng Điều hành: Nguyễn Trung Kiên

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Bắc bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản do Liên đoàn thực hiện.

4. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, địa chất tai biến, sự cố môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

5. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

6. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

9. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

14. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

a. Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Tây Bắc gồm Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

b. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

c. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

IV. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 301.

5. Đoàn Địa chất 302.

6. Đoàn Địa chất 306.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 6 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

V. Sơ lược lịch sử phát triển

- 1977 Liên đoàn Địa chất III, Tổng cục Địa chất.

- 1997 Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp.

- 2003 Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.          

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 400/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

V. Những thành tích chủ yếu

- Thi công trên 160 đề án, lập báo cáo tổng kết nộp lưu trữ Địa chất.

            - Những khoáng sản trọng tâm được Liên đoàn tìm kiếm, thăm dò, đánh giá là apatit, pyrit, sắt, đồng, vàng, chì, kẽm, đá quý, molipden, kaolin, felspat, đá ốp lát, đá vôi, đá sét xi măng, than, nguyên liệu sứ gốm, nước dưới đất, nước khoáng, khoáng chất công nghiệp đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

            - Đã hoàn thành lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 3 nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 với tổng diện tích 4950 km2; Tổng hợp than; pyrit, vàng, địa hóa Tây Bắc Việt Nam; sắt dọc bờ phải Sông Hồng; Tổng hợp các đới và vùng chứa quặng như Cẩm Thủy - Bá Thước, Thanh Hóa; Viên Nam - Đồi Bù; Sa Pa - Bát Xát…từ đó đề xuất các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò.

VI. Những phần thưởng của tập thể và cá nhân đã được nhận.

            - 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì;

            - 10 Huân chương Lao động hạng Nhất đến hạng Ba;

            - 99 Huân chương Chiến công từ hạng Hai đến hạng Ba;

            - 3 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua luân lưu;

            - Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam;

            - 2 đồng chí: Trương Đình Long và Nguyễn Văn Ngọ được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;

            - Liệt sỹ Nguyễn Bá Lại được truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang.

            - 48 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ và Bộ Công nghiệp

            Ngoài ra còn có các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hơn 500 CBCNV của Liên đoàn được tặng Huy chương vì sự nghiệp địa chất.