Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, P.Trung Thành - Thái Nguyên

ĐT: 0208. 3 832 010; Fax: 0208. 832 010

Liên Đoàn trưởng: Nguyễn Văn Hùng

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Bắc Bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

4. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, địa chất tai biến, sự cố môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

5. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

6. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng

7. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

9. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

14. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

IV.  Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 115.

5. Đoàn Địa chất 116.

6. Đoàn Địa chất 117.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 6 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

V. Sơ lược lịch sử phát triển:

Tiền thân của Liên đoàn Địa chất Đông Bắc (ĐCĐB) là Liên đoàn Địa chất số I thành lập theo Quyết định số 248/CP ngày 05/9/1977của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 12 đoàn Địa chất hoạt động ở vùng Việt Bắc gồm các đoàn : Đoàn Địa chất số 12, 14, 17, 20B, 31, 38, 43, 48, 49, 53, 59, 61.

Ngày 20/6/1997, Liên đoàn Địa chất số I và Đoàn Địa chất 913 (hoạt động ở vùng Đông Bắc) hợp nhất thành Liên đoàn ĐCĐB trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 886 QĐ/TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Hiện nay, Liên đoàn ĐCĐB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số: 41/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường .

VI. Những thành tích chủ yếu:

Trong 65 năm qua Liên đoàn đã tiến hành tìm kiếm thăm dò phát hiện, xác định làm rõ hàng trăm mỏ khoáng sản đáp ứng yêu cầu khai thác. Trong đó có 34 mỏ chì kẽm, 21 mỏ sắt, 20 mỏ thiếc-Vonfram, 12 mỏ Antimon, 15 mỏ than (riêng ở Thái Nguyên), 11 mỏ vàng, 9 mỏ Barit, 17 mỏ Mangan và hàng trăm mỏ khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng. Các mỏ trên đã và đang khai thác phục vụ cho nhu cầu phát triển nền kinh tế vùng Đông Bắc, Việt Bắc của Tổ quốc.

VII. Những phần thưởng đã được nhận:

- Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

- 2009 đạt cúp vàng doanh nhân tiêu biểu xuất sắc năm của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng.

- Ngoài ra liên đoàn còn được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.