Liên đoàn Địa chất Đông Bắc

Liên đoàn Địa chất Đông Bắc
 

Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, P.Trung Thành - Thái Nguyên

ĐT: 0280. 3 832 010;                         Fax: 0280. 832 010

E_mail: dcdongbac@dgmv.gov.vn

Liên Đoàn trưởng: Phạm Văn Hùng       ĐT:  0912087145

 

1. Vị trí và chức năng:

          1. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh thành phố thuộc vùng Đông Bắc và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

          2. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

          2. Tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

          3. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản

          4. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

          5. Tham gia công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được uỷ quyền.

          6. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

          7. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

          8. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản. 

          9. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình, đề án hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

          11. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

          12. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

          13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao

3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

          a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Đông Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

          b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; Quy chế thoả thuận lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

          c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

          a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

          b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

          c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

          a) Đoàn Địa chất 107; trụ sở tại  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

          b) Đoàn Địa chất 116; trụ sở tại  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

          c) Đoàn Địa chất 117; trụ sở tại  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

          d) Đoàn Địa chất 115; trụ sở tại  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

          đ) Đoàn Địa chất 913; trụ sở tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

          e) Phòng Phân tích thí nghiệm địa chất; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được quy định tại mục a, b, c, d và đ có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định. 

4. Sơ lược lịch sử phát triển:

Tiền thân của Liên đoàn Địa chất Đông Bắc (ĐCĐB) là Liên đoàn Địa chất số I thành lập theo Quyết định số 248/CP ngày 05/9/1977của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 12 đoàn Địa chất hoạt động ở vùng Việt Bắc gồm các đoàn : Đoàn Địa chất số 12, 14, 17, 20B, 31, 38, 43, 48, 49, 53, 59, 61.

Ngày 20/6/1997, Liên đoàn Địa chất số I và Đoàn Địa chất 913 (hoạt động ở vùng Đông Bắc) hợp nhất thành Liên đoàn ĐCĐB trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 886 QĐ/TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Hiện nay, Liên đoàn ĐCĐB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số: 41/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường .

5. Những thành tích chủ yếu:

Trong 65 năm qua Liên đoàn đã tiến hành tìm kiếm thăm dò phát hiện, xác định làm rõ hàng trăm mỏ khoáng sản đáp ứng yêu cầu khai thác. Trong đó có 34 mỏ chì kẽm, 21 mỏ sắt, 20 mỏ thiếc-Vonfram, 12 mỏ Antimon, 15 mỏ than (riêng ở Thái Nguyên), 11 mỏ vàng, 9 mỏ Barit, 17 mỏ Mangan và hàng trăm mỏ khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng. Các mỏ trên đã và đang khai thác phục vụ cho nhu cầu phát triển nền kinh tế vùng Đông Bắc, Việt Bắc của Tổ quốc.

6. Những phần thưởng đã được nhận:

- Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

- 2009 đạt cúp vàng doanh nhân tiêu biểu xuất sắc năm của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng.

- Ngoài ra liên đoàn còn được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.