Địa chỉ: Số 43, đường Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An

ĐT: 0238. 3 844 686; Fax: 0238 565 573

Liên Đoàn trưởng: Hồ Văn Tú

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến; thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

4. Thu thập, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, địa chất tai biến, sự cố môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

5. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

6. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng

7. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

9. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

14. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 401.

5. Đoàn Địa chất 406.

6. Đoàn Địa chất 6.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 6 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

V Sơ lược lịch sử phát triển

- 1967 liên đoàn Địa chất 4.

- 1997 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCBTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 48/QĐ – ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VI. Những thành tích chủ yếu

- Đã hoàn thành giao nộp vào lưu trữ địa chất 238 báo cáo chất lượng cao.

- Tham gia thực hiện công tác đo vẽ, lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản 1/50.000 trên diện tích hơn 34.000km2, kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ cho các ngành.

- Phát hiện hơn 1000 mỏ và điểm mỏ khoáng sản các loại, trong đó hơn 435 mỏ và điểm mỏ đã đánh giá và thăm dò ở mức độ khác nhau, hình thành nhiều vùng nguyên liệu khoáng quan trọng.

- Thực hiện hoạt động sản xuất dịch vụ tư vấn về địa chất - khoáng sản bước đầu đạt kết quả tốt, giá trị trên 230 tỷ đồng.

- Luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, các hoạt động xã hội, từ thiện đều thực hiện tốt, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

VII. Những phần thưởng đã được nhận

*Liên đoàn:

- Huân chương Lao động: Hạng Nhất: 01, hạng Hai: 01, hạng Ba: 03

- Huân chương Độc lập hạng Ba: 01

- Nhiều cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ TN&MT

* Các đơn vị trực thuộc:

- Huân chương Lao động hạng Ba: 04

* Cá nhân:

- Huân chương Lao động hạng Ba: 4 người

- Bằng khen Thủ Tướng: 7 người

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 người...

Và nhiều phần thưởng cao quý khác