Địa chỉ: Số 200, Lý Chính Thắng, quận III, TP Hồ Chí Minh

ĐT:028.38 465 403 ; Fax: 028. 39 316 272

Website: http://www.bddcmn.vn hoặc http://www.bddcmn.vn

Liên Đoàn trưởng: Đỗ Văn Lĩnh

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng tổ chức thực hiện công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và các bản đồ chuyên đề khác, đánh giá tiềm năng khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Nam (từ Đèo Hải Vân - Vĩ tuyến 16o11'30'' trở vào) và các khu vực khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ lập bản đồ địa chất quốc gia; bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản; đánh giá tiềm năng khoáng sản; thăm dò khoáng sản; điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến; di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Tổng hợp, hiệu chỉnh, lắp ghép và biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

4. Phân tích ảnh viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác về điều tra, nghiên cứu địa chất, khoáng sản.

5. Gia công, phân tích, giám định các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

6. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa hoạt động của Liên đoàn.

7. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

8. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng

9. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, tai biến địa chất, môi trường địa chất, địa chất khoáng sản biển, đánh giá tiềm năng khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

10. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

16. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất I.

5. Đoàn Địa chất III.

6. Đoàn Địa vật lý.

7. Trung tâm Phân tích thí nghiệm.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 7 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

V. Sơ lược lịch sử phát triển:

- Tiền thân của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam (BĐĐC Miền Nam) là Liên đoàn Địa chất 6 thành lập ngày 22/11/1975 theo Quyết định số 207/CP của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Đoàn Địa chất B2 ở chiến trường Nam Bộ từ năm 1973 và lực lượng địa chất tăng cường từ các Đoàn Địa chất ở miền Bắc.

- Năm 1989, sáp nhập với Liên đoàn BĐĐC II (thành lập từ năm 1986 do ông Nguyễn Văn Trang làm Liên đoàn trưởng), Liên đoàn bắt đầu triển khai mạnh mẽ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1: 50.000 trên toàn diện tích miền Nam.

- Liên đoàn Địa chất 6 được đổi tên thành Liên đoàn BĐĐC Miền Nam theo quyết định số 888/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp,

VI. Những thành tích chủ yếu:

1. Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:200 000 các nhóm tờ ở miền Nam Việt Nam và công trình hiệu đính lắp ghép Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 các nhóm tờ này.

2. Hoàn thành đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 cho 20 nhóm tờ với tổng diện tích là 59.695 km2, phát hiện nhiều tụ khoáng quan trọng, nhất là bauxit ở Tây Nguyên.

3. Hoàn thành điều tra địa chất đô thị ở 12 vùng trên địa bàn miền Nam phục vụ cho công tác quy hoạch đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường.

4. Hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học địa chất như: Sinh khoáng khối nhô Kon Tum, đới Đà Lạt; Kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam; Đánh giá các hiện tượng nứt đất, sạt lở ở các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Đăk Lăk, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế với Liên Xô cũ và Hungari trong thăm dò bauxit, với công ty Arco trong nghiên cứu magma xâm nhập Nam Việt Nam, với Nhật Bản trong luận giải ảnh vũ trụ, với Australia trong nghiên cứu địa hoá tìm kiếm vàng Trà Năng…

VII. Những phần thưởng đã được nhận:

* Đối với Liên đoàn

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp, năm 1984.

- Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu thi đua ngành của Chính phủ, năm 1995.

- Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 1997.

- Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu thi đua ngành Công nghiệp, năm 1998.

* Đối với tập thể và cá nhân

- 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn Địa chất 604, năm 1980 và Đoàn Địa chất 204, năm 1985.

- 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại đội tự vệ Đoàn Địa chất 604 và Đoàn Địa chất 602 năm 1985.

- Danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Xuân Bao, năm 1985.

- Truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho Liệt sĩ Nông Văn Nhượng, cán bộ kỹ thuật Đoàn 604.