Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Địa chỉ: Số 200, Lý Chính Thắng, quận III, TP Hồ Chí Minh

ĐT:08.38 465 403 ; Fax: 08. 39 316 272

E_mail: bddcmiennam@dgmv.gov.vn

Website: http://www.bddcmn.vn hoặc http://www.bddcmn.vn

Liên Đoàn trưởng: Thái Quang     ĐT: 0913191677

1. Vị trí và chức năng:

         1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Nam Việt Nam (từ đèo Hải Vân - vĩ tuyến 16o11'30'' trở vào) và các tỉnh khác khi được phân công.

         2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Chức năng và quyền hạn:

         1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác lập bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

         2. Tổ chức thực hiện đo vẽ Bản đồ địa chất quốc gia; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật  và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực  địa chất, khoáng sản.

         3. Tổ chức tổng hợp và hiệu đính, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

         4. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích, giám định các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản.

         5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động.

         6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

         7. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

         8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

         9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

         10. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

         12. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

         13. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

         14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Liên đoàn

         a) Lãnh đạo của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

         b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

         c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

         a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

         b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

         c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

         a) Đoàn Địa chất I; trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

         b) Đoàn Địa chất III; trụ sở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

         c) Trung tâm Địa vật lý; trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

         d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm địa chất; trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

         Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a và b có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

4. Sơ lược lịch sử phát triển:

     - Tiền thân của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam (BĐĐC Miền Nam) là Liên đoàn Địa chất 6 thành lập ngày 22/11/1975 theo Quyết định số 207/CP của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Đoàn Địa chất B2 ở chiến trường Nam Bộ từ năm 1973 và lực lượng địa chất tăng cường từ các Đoàn Địa chất ở miền Bắc.

     - Năm 1989, sáp nhập với Liên đoàn BĐĐC II (thành lập từ năm 1986 do ông Nguyễn Văn Trang làm Liên đoàn trưởng), Liên đoàn bắt đầu triển khai mạnh mẽ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1: 50.000 trên toàn diện tích miền Nam.

   - Liên đoàn Địa chất 6 được đổi tên thành Liên đoàn BĐĐC Miền Nam theo quyết định số 888/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp,

   - Hiện nay, Liên đoàn BĐĐC Miền Nam đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 44/QĐ/ĐCKS ngày 22/7/2011 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

5. Những thành tích chủ yếu:

1. Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:200 000 các nhóm tờ ở miền Nam Việt Nam và công trình hiệu đính lắp ghép Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 các nhóm tờ này.

2. Hoàn thành đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 cho 20 nhóm tờ với tổng diện tích là 59.695 km2, phát hiện nhiều tụ khoáng quan trọng, nhất là bauxit ở Tây Nguyên.

3. Hoàn thành điều tra địa chất đô thị ở 12 vùng trên địa bàn miền Nam phục vụ cho công tác quy hoạch đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường.

4. Hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học địa chất như: Sinh khoáng khối nhô Kon Tum, đới Đà Lạt; Kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam; Đánh giá các hiện tượng nứt đất, sạt lở ở các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Đăk Lăk, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế với Liên Xô cũ và Hungari trong thăm dò bauxit, với công ty Arco trong nghiên cứu magma xâm nhập Nam Việt Nam, với Nhật Bản trong luận giải ảnh vũ trụ, với Australia trong nghiên cứu địa hoá tìm kiếm vàng Trà Năng…

6. Những phần thưởng đã được nhận:

* Đối với Liên đoàn

 - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp, năm 1984.

- Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu thi đua ngành của Chính phủ, năm 1995.

- Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 1997.

- Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu thi đua ngành Công nghiệp, năm 1998.

* Đối với tập thể và cá nhân

- 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn Địa chất 604, năm 1980 và Đoàn Địa chất 204, năm 1985.

- 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại đội tự vệ Đoàn Địa chất 604 và Đoàn Địa chất 602 năm 1985.

- Danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Xuân Bao, năm 1985.

- Truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho Liệt sĩ Nông Văn Nhượng, cán bộ kỹ thuật Đoàn 604.