Địa chỉ: Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024.38 271 714; ĐT: 024.38 732 731 ;

Website: http://ldbddcmb.vn

Liên Đoàn trưởng: Vũ Quang Lân

I. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng đo vẽ lập bản đồ địa chất và các bản đồ chuyên đề khác, đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Bắc (từ Đèo Hải Vân - Vĩ tuyến 16o11'30'' trở ra) và các khu vực khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ lập bản đồ địa chất quốc gia; bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản; đánh giá tiềm năng khoáng sản; thăm dò khoáng sản; điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

3. Tổng hợp, hiệu chỉnh, lắp ghép và biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

4. Phân tích ảnh viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác về điều tra, nghiên cứu địa chất, khoáng sản.

5. Gia công, phân tích, giám định các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

6. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa hoạt động của Liên đoàn.

7. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

8. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng

9. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, tai biến địa chất, môi trường địa chất, địa chất khoáng sản biển, đánh giá tiềm năng khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

10. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

16. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

 17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Liên đoàn

           a). Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

        b) Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

       c) Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất viễn thám.

5. Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất.

6. Đoàn Địa vật lý 209.

7. Trung tâm Phân tích thí nghiệm.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 7 Điều này có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

3. Sơ lược lịch sử phát triển

- Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1966),

- Cục Bản đồ địa chất (1966-1977),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977-1997),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc (1997-hiện nay).

- Hiện nay, Liên đoàn BĐĐC Miền Bắc đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Những thành tích chủ yếu

- Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam 1:500.000 và một số bản đồ chuyên đề đi cùng

- Từ năm 1967 đến 1977 đo vẽ lập bản đồ địa chất ở tỷ lệ 1:200.000, 1:50.000 ở miền Bắc và tiến hành đo vẽ 1:500.000 ở miền Nam Việt Nam.

- Hoàn thành việc đo vẽ tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam, chỉnh lý theo những tài liệu mới phần miền Bắc để lắp ghép, thành lập bộ Bản đồ địa chất Việt Nam 1:500.000, Bản đồ khoáng sản Việt Nam 1:500.000 (bộ bản đồ này đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005) và nhiều bản đồ chuyên đề khác cùng tỷ lệ.

- Thực hiện đo vẽ theo phương pháp nhóm tờ tỷ lệ 1:200.000 ở lãnh thổ phía Nam, bắt đầu là nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi.

- Biên soạn và được Tổng cục Mỏ và Địa chất ban hành “Qui chế tổ chức và tiến hành đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)”; đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học, nhất là phương pháp viễn thám...

- Hiệu đính các loạt tờ bản đồ Địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn (Bắc Trung Bộ).

- Hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của 12 nhóm tờ, đang thi công 4 nhóm tờ; thực hiện thành công 16 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất – khoáng sản, địa chất đô thị, điều tra tai biến địa chất và địa chất môi trường, soạn thảo qui chế, hướng dẫn...

- Nguồn tài liệu tổng hợp hết sức quí giá cả về ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn – công sức của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên Liên đoàn 50 năm qua tạo dựng nên là hết sức đồ sộ với hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ khác nhau:

+ Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000; 1:500.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Nam, miền Bắc) và trên toàn lãnh thổ của đất nước.

+ Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

+ Tỷ lệ 1:50.000 với 47 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam .

+ Tỷ lệ 1:25.000 (1:10.000) với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác phần miền Bắc Việt Nam .

- Đã đăng ký được 2546 điểm khoáng sản ở qui mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới là 1207 điểm.

5. Những phần thưởng đã được nhận

- Giải thưởng Hồ Chí Minh

- Huân chương Độc lập hạng 3

- 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân)

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ

- 10 Huân chương lao động các loại hàng trăm bằng khen, huy chương, giải thưởng các loại.