Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

 Địa chỉ: Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên - Hà Nội

 ĐT: 04.38 271 714; ĐT: 04.38 732 731 ;

 E_mail: bddcmienbac@dgmv.gov.vn

 Website: http://ldbddcmb.vn

Liên Đoàn trưởng: Vũ Quang Lân ĐT: 0917114918

 

1. Vị trí và chức năng: 

           1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Bắc Việt Nam (Đèo Hải Vân - vĩ tuyến 16o11'30'') trở ra và các tỉnh khác khi được phân công.

           2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

          2. Tổ chức thực hiện đo vẽ lập Bản đồ địa chất quốc gia; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

          3. Tổ chức tổng hợp và hiệu đính, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

           4. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản.

           5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn lãnh thổ được phân công.

           6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

           7. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

           8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

           9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

           10. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

           11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

           12. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

           13. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

           14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

           15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Liên đoàn

           a) Lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

           b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.

            c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

           a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

           b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

           c) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

           a) Đoàn Địa chất Viễn thám; trụ sở tại 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành phố Hà Nội.

           b) Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất; trụ sở tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

           c) Đoàn Địa vật lý 209; trụ sở tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

           d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm; trụ sở tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

           Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được quy định tại mục a, b, c và d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

4. Sơ lược lịch sử phát triển 

- Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1966),

- Cục Bản đồ địa chất (1966-1977),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977-1997),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc (1997-hiện nay).  

- Hiện nay, Liên đoàn BĐĐC Miền Bắc đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Những thành tích chủ yếu

- Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam 1:500.000 và một số bản đồ chuyên đề đi cùng

- Từ năm 1967 đến 1977 đo vẽ lập bản đồ địa chất ở tỷ lệ 1:200.000, 1:50.000 ở miền Bắc và tiến hành đo vẽ 1:500.000 ở miền Nam Việt Nam.

- Hoàn thành việc đo vẽ tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam, chỉnh lý theo những tài liệu mới phần miền Bắc để lắp ghép, thành lập bộ Bản đồ địa chất Việt Nam 1:500.000, Bản đồ khoáng sản Việt Nam 1:500.000 (bộ bản đồ này đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005) và nhiều bản đồ chuyên đề khác cùng tỷ lệ.

- Thực hiện đo vẽ theo phương pháp nhóm tờ tỷ lệ 1:200.000 ở lãnh thổ phía Nam, bắt đầu là nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi.

- Biên soạn và được Tổng cục Mỏ và Địa chất ban hành “Qui chế tổ chức và tiến hành đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)”; đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học, nhất là phương pháp viễn thám...

- Hiệu đính các loạt tờ bản đồ Địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn (Bắc Trung Bộ).

- Hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của 12 nhóm tờ, đang thi công 4 nhóm tờ; thực hiện thành công 16 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất – khoáng sản, địa chất đô thị, điều tra tai biến địa chất và địa chất môi trường, soạn thảo qui chế, hướng dẫn...

- Nguồn tài liệu tổng hợp hết sức quí giá cả về ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn – công sức của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên Liên đoàn 50 năm qua tạo dựng nên là hết sức đồ sộ với hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ khác nhau:

+ Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000; 1:500.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Nam, miền Bắc) và trên toàn lãnh thổ của đất nước.

+ Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

+ Tỷ lệ 1:50.000 với 47 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam .

+ Tỷ lệ 1:25.000 (1:10.000) với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác phần miền Bắc Việt Nam .

   - Đã đăng ký được 2546 điểm khoáng sản ở qui mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới là 1207 điểm. 

6. Những phần thưởng đã được nhận

- Giải thưởng Hồ Chí Minh

- Huân chương Độc lập hạng 3

- 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân)

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ

- 10 Huân chương lao động các loại hàng trăm bằng khen, huy chương, giải thưởng các loại.