Nghị định số 95/2012/NĐ-CP

Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 95/2012/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
95/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn