• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 11 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 11 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*01-9-2016- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-9-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-10-2016- Văn bản hợp nhất số 3875/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

*17-10-2016- Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

1145 + 1146

 

 

 

 

 

 

 

 

01-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

03-10-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

   (Đăng từ Công báo số 1147 + 1148 đến số 1153 + 1154)

 

1147 + 1148

 

03-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

03-10-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

   (Đăng từ Công báo số 1147 + 1148 đến số 1153 + 1154)

 

1149 + 1150

 

03-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

03-10-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

   (Đăng từ Công báo số 1147 + 1148 đến số 1153 + 1154)

 

1151 + 1152

 

03-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

03-10-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

   (Đăng từ Công báo số 1147 + 1148 đến số 1153 + 1154)

 

1153 + 1154

 

03-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*12-10-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-6-2016- Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*01-9-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

BỘ TÀI CHÍNH

*16-9-2016- Thông tư số 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

*26-9-2016- Thông tư số 142/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

*26-9-2016- Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

*04-10-2016- Thông tư số 144/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học.

*06-10-2016- Thông tư số 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam.

 

 

1155 + 1156

 

05-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-10-2016-  Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*14-9-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*20-10-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam.

 BỘ TÀI CHÍNH

*17-10-2016- Thông tư số 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*07-10-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục.

 

1157 + 1158

 

06-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP – BỘ CÔNG AN – BỘ TÀI CHÍNH –

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

*19-5-2016- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*13-10-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*05-10-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

BỘ QUỐC PHÒNG

*12-10-2016- Thông tư số 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*06-10-2016- Thông tư số 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

 

1159 + 1160

 

06-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-10-2016- Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*17-10-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

1161+ 1162

 

07-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*14-10-2016- Thông tư số 149/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*06-10-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

BỘ Y TẾ

*19-9-2016- Thông tư số 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện.

ỦY BAN DÂN TỘC

*12-10-2016- Thông tư số 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.

     (Đăng từ Công báo số 1163 + 1164 đến số 1165 + 1166)

 

1163 + 1164

 

07-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN DÂN TỘC

*12-10-2016- Thông tư số 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.

     (Đăng từ Công báo số 1163 + 1164 đến số 1165 + 1166)

 

1165 + 1166

 

07-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*20-10-2016- Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

     (Đăng từ Công báo số 1167 + 1168 đến số 1169 + 1170)

 

1167 + 1168

 

08-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*20-10-2016- Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

     (Đăng từ Công báo số 1167 + 1168 đến số 1169 + 1170)

BỘ Y TẾ

*28-9-2016- Thông tư số 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*20-10-2016- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

1169 + 1170

 

08-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-10-2016- Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*12-10-2016- Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-10-2016- Thông tư số 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*26-10-2016- Quyết định số 2270/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-10-2016- Quyết định số 2271/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-10-2016- Quyết định số 2272/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*26-10-2016- Quyết định số 2273/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 8. Quyết định số 2274/QĐ-CTN ngày 26-10-2016 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 9. Quyết định số 2275/QĐ-CTN ngày 26-10-2016 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 10.Quyết định số 2277/QĐ-CTN ngày 27-10-2016 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 11.Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18-10-2016 phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 12.Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 27-10-2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 

1171 + 1172

 

10-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*02-11-2016- Nghị định số 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

*02-11-2016- Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02-11-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-10-2016- Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

*01-11-2016- Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-10-2016- Quyết định số 2083/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

*02-11-2016- Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*21-10-2016- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

 

1173 + 1174

 

12-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-11-2016- Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*03-11-2016- Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*14-10-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

*28-10-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*01-9-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 2292/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*02-11-2016- Quyết định số 2293/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*02-11-2016- Quyết định số 2294/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*02-11-2016- Quyết định số 2295/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*02-11-2016- Quyết định số 2296/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*21-10-2016- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

1175 + 1176

 

14-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*01-9-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

BỘ QUỐC PHÒNG

*21-10-2016- Thông tư số 161/2016/TT-BQP ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

          (Đăng từ Công báo số 1177 + 1178 đến số 1179 + 1180)

 

1177 + 1178

 

16-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG

*21-10-2016- Thông tư số 161/2016/TT-BQP ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

          (Đăng từ Công báo số 1177 + 1178 đến số 1179 + 1180)

BỘ TÀI CHÍNH

*14-10-2016- Thông tư số 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

*14-10-2016- Thông tư số 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

*21-10-2016- Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*30-9-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

*19-10-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1179 + 1180

 

16-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-11-2016- Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

BỘ QUỐC PHÒNG

*21-10-2016- Thông tư số 162/2016/TT-BQP quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

*30-10-2016- Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*12-10-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*14-10-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*14-10-2016- Thông tư số 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

 

1181 + 1182

 

17-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*04-11-2016- Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

BỘ TƯ PHÁP – BỘ NGOẠI GIAO –

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*19-10-2016- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19-10-2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*25-10-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*31-10-2016- Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-10-2016- Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

*28-10-2016- Thông tư số 174/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*04-11-2016- Nghị quyết số 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*18-10-2016- Quyết định số 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

*04-11-2016- Quyết định số 2110/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

*07-11-2016- Quyết định số 2115/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020.

 

1183 + 1184

 

18-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1185 + 1186

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1187 + 1188

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1189 + 1190

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1191 + 1192

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1193 + 1194

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*02-11-2016- Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

       (Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1195 + 1196)

 

1195 + 1196

 

20-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*31-10-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*09-11-2016- Quyết định số 2382/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

*09-11-2016- Quyết định số 2383/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*09-11-20- Quyết định số 2384/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*21-10-2016- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

*21-10-2016- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

 

1197 + 1198

 

22-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

*14-10-2016- Nghị định số 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

*11-11-2016- Nghị định số 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*09-11-2016- Quyết định số 2385/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

*09-11-2016- Quyết định số 2386/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*09-11-2016- Quyết định số 2387/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*09-11-2016- Quyết định số 2388/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*08-11-2016- Quyết định số 2140/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*09-11-2016- Quyết định số 4428/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*28-10-2016- Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

1199 + 1200

 

23-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*11-11-2016- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*25-10-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*24-10-2016- Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-11-2016- Quyết định số 2183/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế”.

 

1201 + 1202

 

24-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ CÔNG AN –

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*30-6- 2016- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*12-10-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

 

1203 + 1204

 

25-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG

*08-11-2016- Thông tư số 182/2016/TT-BQP hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-10-2016- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi. *20-10-2016- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư.

*21-10-2016- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

*09-11-2016- Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-NHNN ngày hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

 

 

1205 + 1206

 

25-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*07-11-2016- Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*09-11-2016- Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.

 

1207 + 1208

 

26-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*17-10-2016- Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

*24-10-2016- Thông tư số 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

*25-10-2016- Thông tư số 159/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 160/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 161/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 162/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 163/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

*25-10-2016- Thông tư số 164/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 165/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

*25-10-2016- Thông tư số 166/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*09-11-2016- Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

*09-11-2016- Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

 

1209 + 1210

 

27-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*14-11-2016 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

*16-11-2016- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

BỘ TÀI CHÍNH

*26-10-2016- Thông tư số 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

*28-10-2016- Thông tư số 175/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

*01-11-2016- Thông tư số 177/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*02-11-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BTTTT quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*19-10-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

BỘ Y TẾ

*25-10-2016- Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1211 + 1212

 

28-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

*25-10-2016- Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*07-11-2016- Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*14-10-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*08-11-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-11-2016- Quyết định số 2192/QĐ-TTg ngày phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017.

 

1213 + 1214

 

29-11-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*21-11-2016- Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

BỘ NGOẠI GIAO

*11-11-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-9-2016- Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

BỘ XÂY DỰNG

26-10-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*15-11-2016- Thông tư số 31/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

 

1215 + 1216

 

30-11-2016

 

Xem thêm trong thể loại này: « Mục lục Công báo tháng 10 năm 2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.