• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 10 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 10 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1032 + 1033

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1035 + 1036

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1037 + 1038

 

 

 

 

 

 

 

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1039 + 1040

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1043 + 1044

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1033 + 1034 đến số 1045 + 1046)

 

1045 + 1046

 

01-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058)

 

 

1047 + 1048

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058

 

1049 + 1050

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058

 

1051 + 1052

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058

 

1053 + 1054

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058

 

1055 + 1056

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

        (Đăng từ Công báo số 1047 + 1048 đến số 1057 + 1058)

 

1057 + 1058

 

02-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1059 + 1060

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1061 + 1062

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1063 + 1064

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1065 + 1066

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

 

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1067 + 1068

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1059 + 1060 đến số 1069 + 1070)

 

1069 + 1070

 

04-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-9-2016-Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*28-6-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH

*12-8-2016- Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và  Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

*19-9-2016- Quyết định số 2029/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2030/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2031/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2032/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2033/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2034/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-9-2016- Quyết định số 2035/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

1

071 + 1072

 

05-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TƯ PHÁP – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

*01-8-2016- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

BỘ Y TẾ

*30-6-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-9-2016- Quyết định số 05/2016/QĐ-KTNN  ban hành Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

*15-9-2016- Quyết định số 4930/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

 

 

1073 + 1074

 

05-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

 

1075 + 1076

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

 

1077 + 1078

 

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

1079 + 1080

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

1081 + 1082

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

 

1083 + 1084

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

 

 

1085 + 1086

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

    (Đăng từ Công báo số 1075 + 1076 đến số 1087 + 1088)

 

BỘ KHOA HOC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-6-2016- Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

*29-8-2016- Quyết định số 4666/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

 

1087 + 1088

 

06-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-9-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên mimh Kinh tế Á – Âu.

(Đăng từ Công báo số 1089 + 1090 đến số 1095 + 1096)

 

1089 + 1090

 

08-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-9-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên mimh Kinh tế Á – Âu.

(Đăng từ Công báo số 1089 + 1090 đến số 1095 + 1096)

 

1091 + 1092

 

08-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-9-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên mimh Kinh tế Á – Âu.

(Đăng từ Công báo số 1089 + 1090 đến số 1095 + 1096)

 

 

 

1093 + 1094

 

08-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-9-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên mimh Kinh tế Á – Âu.

(Đăng từ Công báo số 1089 + 1090 đến số 1095 + 1096)

 

1095 + 1096

 

08-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

*01-10-2016- Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

 

1097 + 1098

 

10-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO –

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*31-08-2016- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

*31-08-2016- Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.

 

BỘ TÀI CHÍNH

*26-08-2016- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (Đăng từ Công báo số 1099 + 1100 đến số 1107 + 1108)

 

1099 + 1100

 

12-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH

*26-08-2016- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (Đăng từ Công báo số 1099 + 1100 đến số 1107 + 1108)

 

1101 + 1102

 

12-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH

*26-08-2016- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (Đăng từ Công báo số 1099 + 1100 đến số 1107 + 1108)

 

1103 + 1104

 

12-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH

*26-08-2016- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (Đăng từ Công báo số 1099 + 1100 đến số 1107 + 1108)

 

 

1105 + 1106

 

12-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ TÀI CHÍNH

*26-08-2016- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (Đăng từ Công báo số 1099 + 1100 đến số 1107 + 1108)

 

1107 + 1108

 

12-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*20-9-2016-  Thông tư số 20/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*29-9-2016-  Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

*29-9-2016 - Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

(Đăng từ Công báo số 1109 + 1110 đến số 1111 + 1112)

 

1109 + 1110

 

14-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*29-9-2016 - Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

(Đăng từ Công báo số 1109 + 1110 đến số 1111 + 1112)

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*01-9-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

BỘ TÀI CHÍNH

*30-6-2016 - Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 

1111 + 1112

 

14-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1113 + 1114

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1115 + 1116

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1117 + 1118

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1119 + 1120

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1121 + 1122

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1123 + 1124

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*29-9-2016-  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

(Đăng từ Công báo số 1113 + 1114 đến số 1125 + 1126)

 

1125 + 1126

 

16-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*15-9-2016- Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS.

*03-10-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* 29-9-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

      (Đăng từ Công báo số 1127 + 1128 đến số 1129 + 1130)

 

1127 + 1128

 

17-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* 29-9-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

      (Đăng từ Công báo số 1127 + 1128 đến số 1129 + 1130)

 

1129 + 1130

 

17-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG

*21-9-2016- Thông tư số 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu.

BỘ TÀI CHÍNH

*12-9-2016- Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 146/2015/ TT-BTC ngày 15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

*15-9-2016- Thông tư số 137/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2014/ TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

*16-9-2016- Thông tư số 138/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

*19-9-2016- Thông tư số 140/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

*21-9-2016- Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2015/ TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*09-9-2016- Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

* 22-9-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*28-9-2016- Thông tư số 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*27-9-2016- Quyết định số 2103/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*27-9-2016- Quyết định số 2104/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*27-9-2016- Quyết định số 2105/QĐ-CTN ngày 7-9-2016 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*04-10-2016- Quyết định số 1915/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

*05-10-2016- Quyết định số 1920/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

 

1131 + 1132

 

18-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*22-9-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-6-2016- Thông tư số 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

BỘ Y TẾ

*15-9-2016- Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*27-9-2016- Quyết định số 2106/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*27-9-2016- Quyết định số 2107/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*27-9-2016- Quyết định số 2108/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*03-10-2016- Quyết định số 2110/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*03-10-2016- Quyết định số 2111/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*30-8-2016- Thông báo số 54/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2013 - 2016".

*30-9-2016- Thông báo số 55/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ".

*05-10-2016- Thông báo số 59/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông".

*05-10-2016- Thông báo số 60/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa"; "Hiệp định về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

 

1133 + 1134

 

19-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*16-9-2016- Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*03-10-2016- Quyết định số 2112/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*10-10-2016- Quyết định số 1934/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*28-9-2016- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày hợp nhất Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

BỘ NGOẠI GIAO

*30-9-2016- Thông báo số 56/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút”.

*30-9-2016- Thông báo số 57/2016/TB-LPQT ngày 30-9-2016 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga”.

*30-9-2016- Thông báo số 58/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính””.

*10-10-2016- Thông báo số 62/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)”.

 

1135 + 1136

 

20-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10-10-2016 ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 2. Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10-10-2016 sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*07-10-2016- Quyết định số 2141/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2142/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2143/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2144/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

07-10-2016  Quyết định số 2145/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2146/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2147/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*07-10-2016- Quyết định số 2149/QĐ-CTN ngày 07-10-2016 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*05-10-2016- Thông báo số 61/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên”.

 

1137 + 1138

 

22-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-9-2016- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

*10-10-2016- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

 

 

1139 + 1140

 

24-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*10-10-2016- Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-10-2016- Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ TÀI CHÍNH

*22-6-2016- Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù Dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông”, vay vốn WB.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*11-10-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*10-10-2016- Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016. 6. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

1141 + 1142

 

27-10-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-10-2016- Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

*19-10-2016- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*05-10-2016- Thông tư số 28/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

*12-10-2016- Thông tư số 29/2016/TT-NHNN quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*18-10-2016- Quyết định số 1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017. *24-10-2016- Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24-10-2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

*20-10-2016- Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-10-2016- Văn bản hợp nhất số 3874/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.

1143 + 1144

31-10-2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.