• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 8 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 8 năm 2016

 

MỤC LỤC

 

 

Số công báo

 

Ngày phát hành

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

*11-7-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BCA quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*05-7-2016- Quyết định số 1374/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-7-2016- Quyết định số 1375/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-7-2016- Quyết định số 1376/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-7-2016- Quyết định số 1377/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*05-7-2016- Quyết định số 1378/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 

795 + 796

 

 

 

 

 

 

 

 

01-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

*11-7-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BCA quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*05-7-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*15-5-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

*15-5-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

BỘ NGOẠI GIAO

*30-6-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*08-7-2016- Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ.

 

797 + 798

 

01-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI –

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ TÀI CHÍNH

*16-6- 2016- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*16-6-2016- Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

BỘ NGOẠI GIAO

*30-6-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

BỘ QUỐC PHÒNG

*28-6-2016- Thông tư số 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

BỘ TÀI CHÍNH

*16-6-2016- Thông tư số 82/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

*27-6-2016- Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

*30-6-2016- Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

*08-7-2016- Thông tư số 118/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 45/2016/ TT-BTC ngày 03/4/2016 và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính.

*12-7-2016- Thông tư số 119/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 213/2015/ TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148 + 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Ðịnh.

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*22-6-2016- Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-6-2016- Quyết định số 2603/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

 

779 + 800

 

01-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*30-6-2016-Thông tư số 13/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

*30-6-2016- Thông tư số 14/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

*30-6-2016- Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

*30-6-2016- Thông tư số 16/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

*30-6-2016- Thông tư số 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

*30-6-2016- Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*12-7-2016- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

801 + 802

 

02-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*30-6-2016- Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

*30-6-2016- Thông tư số 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

*30-6-2016- Thông tư số 21/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

*30-6-2016- Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

*30-6-2016- Thông tư số 23/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*12-7-2016- Văn bản hợp nhất số 38/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

*12-7-2016- Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-NH hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

 

803 + 804

 

02-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

*01-7-2016- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ TÀI CHÍNH

*24-6-2016- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*12-7-2016- Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

*12-7-2016- Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-NHNN  hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

 

805+ 806

 

02-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ NỘI VỤ

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

BỘ XÂY DỰNG

*29-6-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

*12-5-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BYT ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

 

 

807 + 808

 

02-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*30-6-2016- Thông tư số 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

*30-6-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

*30-6-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

809 + 810

 

03-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*30-6-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

*30-6-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

 

811 + 812

 

03-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NGOẠI GIAO – BỘ TƯ PHÁP

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 BỘ XÂY DỰNG

*30-6-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

     (Đăng từ Công báo số 813 + 814 đến số 815+ 816)

 

813 + 814

 

03-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*30-6-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

     (Đăng từ Công báo số 813 + 814 đến số 815+ 816)

*30-6-2016- Thông tư số 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 

815 + 816

 

03-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG THƯƠNG

*23-6-2016- Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*27-6-2016- Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

BỘ QUỐC PHÒNG

*30-6-2016- Thông tư số 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

BỘ XÂY DỰNG

*30-6-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

*01-7-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 

817 + 818

 

03-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*08-7-2016- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – BỘ XÂY DỰNG

*22-6-2016- Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*28-6-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

BỘ Y TẾ

*30-6-2016- Thông tư số 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*29-6-2016- Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

 

819 + 820

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*22-6-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*29-6-2016- Thông tư số 11/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.

*29-6-2016- Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29-6-2016 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

 

821 + 822

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*08-7-2016- Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-6-2016- Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

823 + 824

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

825 + 826

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

827   + 828

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

829 + 830

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

831 + 832

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

833 + 834

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*15-7-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

       (Đăng từ Công báo số 825 + 826 đến số 835 + 836)

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*22-7-2016- Nghị quyết số 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*14-7-2016- Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

*14-7-2016- Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt.

 

835 + 836

 

04-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

*18-7-2016- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*05-7-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-7-2016- Quyết định số 1483/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*25-7-2016- Quyết định số 1489/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*25-7-2016- Quyết định số 1491/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*29-6-2016- Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ Y TẾ

*29-6-2016- Quyết định số 3181/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

 

837+  838

 

05-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG – BỘ NỘI VỤ

*29-6-2016- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*20-7-2016- Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*28-6-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-6-2016- Thông tư số 106/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quanđối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*19-7-2016- Thông báo số 45/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc bổ sung khoản viện trợ klhoong hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung”

 

 

 

839 + 840

 

05-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH

*28-6-2016- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*09-6-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

BỘ QUỐC PHÒNG

*24-6-2016- Thông tư số 93/2016/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

841 + 842

 

06-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*22-6-2016- Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*29-6-2016- Thông tư liên tịch số 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa.

BỘ QUỐC PHÒNG

*29-6-2016- Thông tư số 102/2016/TT-BQP quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

BỘ XÂY DỰNG

*29-6-2016- Thông tư số 13/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*27-7-2016- Quyết định số 1508/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-7-2016- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

843 + 844

 

06-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-6-2016- Thông tư số 100/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-12-2015- Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

     (Đăng từ Công báo số 845 + 846 đến số 847 +848)

 

845 + 846

 

07-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-12-2015- Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

     (Đăng từ Công báo số 845 + 846 đến số 847 +848)

 

847 + 848

 

07-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*21-7-2016- Nghị định số 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-7-2016- Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

*28-6-2016- Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*21-7-2016- Quyết định số 2257/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016.

BỘ NGOẠI GIAO

*22-7-2016- Thông báo số 46/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản”.

 

849 + 850

 

09-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*22-7-2016- Nghị định số 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

*20-6-2016- Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-6-2016- Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

*26-7-2016- Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*02-8-2016- Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội.

 

851 + 852

 

11-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP – BỘ NỘI VỤ

*23-6-2016- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*26-7-2016- Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

*27-7-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-6-2016- Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

       (Đăng từ Công báo số 853 + 854 đến số 855 + 856)

 

853 + 854

 

12-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*28-6-2016- Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

       (Đăng từ Công báo số 853 + 854 đến số 855 + 856)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*29-7-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

855 + 856

 

12-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.

 *01-7-2016- Nghị định số 98/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

BỘ CÔNG AN

*05-7-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

*06-7-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*30-6-2016- Thông tư số 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

*19-7-2016- Thông tư số 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng.

*19-7-2016- Thông tư số 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*25-7-2016- Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

BỘ TƯ PHÁP

*22-7-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*29-7-2016- Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

 

857 + 858

 

14-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*22-7-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

 

859 + 860

 

15-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*26-7-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).    (Đăng từ Công báo số 861 + 862 đến số 865 + 866)

 

861 + 862

 

17-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*26-7-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

         (Đăng từ Công báo số 861 + 862 đến số 865 + 866)

 

863 + 864

 

17-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*26-7-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

        (Đăng từ Công báo số 861 + 862 đến số 865 + 866)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*02-8-2016- Quyết định số 1533/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-7-2016- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

 

865 + 866

 

17-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 23-6-2016- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*15-7-2016- Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-8-2016- Nghị quyết số 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

 

867 + 868

 

18-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

    (Đăng từ Công báo số 869 + 870 đến số 873 + 874)

 

869 + 870

 

19-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

    (Đăng từ Công báo số 869 + 870 đến số 873 + 874)

 

871 + 872

 

19-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

    (Đăng từ Công báo số 869 + 870 đến số 873 + 874)

*01-7-2016- Nghị định số 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-8-2016- Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.

*08-8-2016- Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-8-2016- Quyết định số 1559/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*27-7-2016- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

*27-7-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

 

873 + 874

 

19-8-2016

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*30-6-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

BỘ TÀI CHÍNH

*12-11-2015- Thông tư số 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

    (Đăng từ Công báo số 875 + 876 đến số 877 + 878

 

875 + 876

 

21-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*12-11-2015- Thông tư số 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

    (Đăng từ Công báo số 875 + 876 đến số 877 + 878

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*09-8-2016- Quyết định số 1566/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025.

 

877 + 878

 

21-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH

*30-6-2016- Thông tư liên tịch số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*05-8-2016- Thông tư số 14/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*05-8-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*11-7-2016- Thông tư số 14/2016/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

10-8-2016- Quyết định số 1584/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

*11-8-2016- Quyết định số 1589/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

879 + 880

 

22-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*11-7-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước.

 

881 + 882

 

23-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*11-7-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.

         (Đăng từ Công báo số 883 + 884 đến số 885 + 886)

 

883 + 884

 

25-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*11-7-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.

         (Đăng từ Công báo số 883 + 884 đến số 885 + 886)

 

885 + 886

 

25-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016-  Nghị định số 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*27-7-2016- Thông báo số 47/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về khuyến khích và bảo hộ đầu tư”.

*12-8-2016- Thông báo số 50/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh”.

      (Đăng từ Công báo số 887 + 888 đến số 889 + 890)

 

887 + 888

 

27-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NGOẠI GIAO

*12-8-2016- Thông báo số 50/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh”.

      (Đăng từ Công báo số 887 + 888 đến số 889 + 890)

 

889 + 890

 

27-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

27-7-2016- Nghị quyết số 14/2016/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017.

*28-7-2016- Nghị quyết số 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016".

*28-7-2016- Nghị quyết số 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

*29-7-2016- Nghị quyết số 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

*29-7-2016- Nghị quyết số 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-8-2016- Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

*16-8-2016- Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*15-8-2016- Quyết định số 1433/QĐ-BTTTT về việc đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

 

891 + 892

 

29-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*29-6-2016- Thông tư số 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*18-8-2016- Quyết định số 1753/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016-  Quyết định số 1754/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016- Quyết định số 1755/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* 18-8-2016- Quyết định số 1756/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016-  Quyết định số 1760/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016- Quyết định số 1761/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016- Quyết định số 1762/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*08-8-2016- Thông báo số 48/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về việc cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập”.

*17-8-2016- Thông báo số 49/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt”.

*17-8-2016 Thông báo số 51/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp”

 

 

893 + 894

 

30-8-2016

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-7-2016- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*18-8-2016- Quyết định số 1757/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* 18-8-2016- Quyết định số 1763/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

*18-8-2016- Quyết định số 1764/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

895 + 896

 

31-8-2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.