• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 01 năm 2016

Mục lục Công báo tháng 12 năm 2015

                                                                               -

 

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*25-12-2015- Quyết định số 66/2015/TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*11-12-2015- Thông tư số 47/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*26-11-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*16-12-2015- Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng môi trường Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*18-12-2015- Thông tư số 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

 

07+08

03-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*14-12-2015- Thông tư số 31/2015/TT-BGDĐT quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*26-11-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với sở Khoa học và công nghệ.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*15-12-2015- Thông tư số 08/2015/TT-TTCP quy định về Sổ nhật ký đoàn Thanh tra.

09+10

04-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*25-12-2015- Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*16-12-2015- Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*18-12-2015- Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-12-2015- Quyết định số 2911/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

11+12

05-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*25-12-2015- Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*21-12-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết thiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

(Đăng từ công báo số 13 + 14 đến số 15 + 16)

 

13 + 14

06-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*21-12-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

(Đăng từ Công báo số 13 + 14 đến 15 + 16)

BỘ QUỐC PHÒNG

*16-12-2015- Thông tư số 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-12-2015- Quyết định số 2912/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-12-2015- Quyết định số 2913QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-12-2015- Quyết định số 2914/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-12-2015- Quyết định số 2915/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO

*15-12-2015- Thông báo số 53/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Công quốc Lúc-xem-bua về dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng – sử dụng thông minh nguồn nước nông nghiệp”.

 

15 + 16

06-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*16-12-2015- Thông tư số 201/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

(Đăng từ Công báo số 35 + 36 đến số 45 +46)

37 + 38

11-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*16-12-2015- Thông tư số 201/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

(Đăng từ Công báo số 35 + 36 đến số 45 +46)

39 + 40

11-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*16-12-2015- Thông tư số 201/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

(Đăng từ Công báo số 35 + 36 đến số 45 +46)

41 + 42

11-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*16-12-2015- Thông tư số 201/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

(Đăng từ Công báo số 35 + 36 đến số 45 +46)

43 + 44

11-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*16-12-2015- Thông tư số 201/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

(Đăng từ Công báo số 35 + 36 đến số 45 +46)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*15-12-2015- Thông báo số 58/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “ Khung chương trình quốc gia hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2016-2021”.

45 + 46

11-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*16-11-2015 Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

(Đăng từ Công báo số 47 + 48 đến số 49 + 50)

47 + 48

12-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*16-11-2015 Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

(Đăng từ Công báo số 47 + 48 đến số 49 + 50)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 60/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao”.

 

49 + 50

12-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*24-12-2015- Thông tư số 206/2015/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

51 + 52

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

 

53 + 54

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

55 + 56

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

57 + 58

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

59 + 60

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

61 + 62

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 59/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Đại Hàn Dân Quốc và Thỏa thuận thực thi các cam kết hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

(Đăng từ công báo số 51 + 52 đến số 63 + 64)

63 + 64

13-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*28-12-2015- Nghị định số 133/2015/NĐ-CP quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

*29-12-2015- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*31-12-2015- Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-12-2015- Quyết định số 2482/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sống Hương.

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 61/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”.

65 + 66

14-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*31-12-2015- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

*31-12-2015- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

*06-11-2015- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*11-12-2015- Thông tư số 46/2015/TT-BCT quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BTC hợp nhất Thông tư quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*30-12-2015- Thông tư số 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

69 + 70

15-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*18-11-2015- Thông tư số 16/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*24-12-2015- Quyết định số 4561/QĐ-BGTVT về việc đính chính thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

71 +72

15-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*11-12-2015- Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-12-2015- Thông tư số 207/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuê ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo quyết định số 24/2009/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*25-12-2015- Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định cấp Giấy phéo, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

73 + 74

16-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*05-11-2015- Thông tư số 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế dộ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*15-12-2015- Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

*23-12-2015- Thông tư số 36/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+”

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*22-12-2015- Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải.

(Đăng từ công báo số 75+76 đến số 77+78)

75 + 76

17-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải.

(Đăng từ công báo số 75+76 đến số 77+78)

*28-12-2015- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

*25-11-2015- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

77 + 78

17-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*24-12-2015- Thông tư số 37/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải”.

*25-12-2016- Thông tư số 39/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA).

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*28-12-2015- Thông tư số 31/2015/TT-NHNN quy định về đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

 

79 +80

18-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*05-01-2016- Nghị định số 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội.

BỘ Y TẾ

*11-12-2015- Thông tư số 49/2015/TT-BYT quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.

*21-12-2015- Thông tư số 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*24-12-2015- Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

81 + 82

19-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*21-12-2015- Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*21-12-2015- Thông tư số 49/2015/TT-BCT quy định về hoạt động sản xuất gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*16-11-2015- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-12-2015- Thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*23-12-2015- Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

*24-12-2015- Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám.

ỦY BAN DÂN TỘC

*15-12-2015- Thông tư số 03/2015/TT-UBDT quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*06-11-2016- Quyết định số 30/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*24-12-2015- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BQP hợp nhất Thông tư về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

 

83 + 84

20-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN- BỘ TÀI CHÍNH

*10-12-2015- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC hướng dẫn chế độ với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*30-12-2015- Thông tư số 82/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe máy điện.

*30-12-2015- Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.

*30-12-2015- Thông tư số 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

*31-12-2015- Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*25-12-2015- Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*23-12-2015- Quyết định số 2932/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*23-12-2015- Quyết định số 2933/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*23-12-2015- Quyết định số 2934/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*29-12-2015- Quyết định số 14478/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương chủ trì xây dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*24-12-2015- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

85 + 86

20-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*05-01-2016- Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

BỘ TÀI CHÍNH

*21-12-2015- Thông tư số 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*08-12-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT quy định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

(Đăng từ công báo số 87 + 88 đến số 89 +90)

 

87 + 88

21-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*08-12-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT quy định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

(Đăng từ công báo số 87 + 88 đến số 89 +90)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-12-2015- Quyết định số 2546/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

89 + 90

21-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*06-01-2016- Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*30-12-2015- Thông tư số 54/2015/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

*05-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*25-12-2015- Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt.

*31-12-2015- Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*23-12-2015- Quyết định số 2935/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*23-12-2015- Quyết định số 2936/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-01-2016- Quyết định số 40/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

91 + 92

21-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ Y TẾ

*12-11-2015- Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*30-12-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức. viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo trong ngành giáo dục.

BỘ TÀI CHÍNH

*23-12-2015- Thông tư số 205/2015/TT-BTC quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*22-12-2015- Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh.

*28-12-2015- Thông tư số 73/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*24-12-2015- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non.

93 + 94

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI CHÍNH – THANH TRA CHÍNH PHỦ

*14-12-2015- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-12-2015- Thông tư số 74/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*22-12-2015- Thông tư số 29/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*31-12-2015- Quyết định số 2983/QĐ-CTN vê việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*31-12-2015- Quyết định số 2984/QĐ-CTN vê việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*07-01-2016- Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

95 + 96

22-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-12-2015- Thông tư số 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khảu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-01-2016- Quyết định số 34/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng,

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-11-2015- Quyết định số 3436/QĐ-BKHCN về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*08-01-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

97 + 98

23-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-12-2015- Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1 : 100 000.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ Y TẾ

*21-12-2015- Quyết định số 5433/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 1/7/2015 đến 31/12/2015.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

101 +102

23-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

*31-12-2015- Thông tư số 33/2015/TT-NHNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

103 + 104

24-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 34/2015/NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

105 +106

24-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

*06-01-2016- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định ban hàng Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân.

107 + 108

24-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*29-12-2015- Thông tư số 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

BỘ NỘI VỤ

*11-12-2015- Thông tư số 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

*28-12-2015- Thông tư số 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-01-2015- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

109 + 110

25-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*31-12-2015- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

111 + 112

25-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN – BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

*28-12-2015- Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thâ nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*15-12-2015- Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

(Đăng từ Công báo số 113 + 114 đến số 115 + 116)

113 + 114

26-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*15-12-2015- Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

(Đăng từ Công báo số 113 + 114 đến số 115 + 116)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-01-2016- Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

115 + 116

26-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

 *11-01-2016- Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*30-12-2015- Thông tư số 34/2015/TT-BDGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*26-11-2015- Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản.

BỘ XÂY DỰNG

*29-12-2015- Thông tư số 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*12-01-2016- Quyết định số 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắ tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

117 + 118

26-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*30-12-2015- Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

BỘ TÀI CHÍNH

*09-12-2015- Thông tư số 51/2015/TT-BTC hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, phí thử nghiệm mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ  07 chỗ ngồi trở xuống.

*15-12-2015- Thông tư số 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát về tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

*30-12-2015- Thông tư số 210/2015/TT-BTC quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

*31-12-2015- Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

*05-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*13-01-2016- Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

119 + 120

27-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 213/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148 + 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

*31-12-2015- Thông tư số 39/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

*31-12-2015- Thông tư số 40/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam ủa người không cư trú là tổ chức.

*31-12-2015- Thông tư số 41/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-01-2016- Quyết định số 99/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa.

*14-01-2016- Quyết định số 101/QĐ-TTg ban hành Kế hoạh triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

121 + 122

27-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*14-01-2016- Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH 13 công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*31-12-2015- Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

*31-12-2015- Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bẳng xe ô tô.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ XÂY DỰNG

*11-01-2016- Quyết định số 09/2015/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN PHÁP LUẬT

*11-01-2016- Công văn số 3613/UBPL13 về việc đính chính Luật số 100/2015/QH13.

123 + 124

28-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH

*30-12-2015- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

BỘ QUỐC PHÒNG

*08-01-2015- Thông tư số 02/2016/TT-BQP quy định chương trình tập huấn, huấ luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

125 + 126

28-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

*29-10-2015- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

127 + 128

28-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*21-12-2015- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*22-12-2015- Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

129 + 130

29-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*22-12-2015- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.

131 + 132

29-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*14-01-2016- Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ.

133 + 134

30-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*29-12-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*18-01-2016- Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

BỘ NGOẠI GIAO

*13-01-2016- Thông báo số 01/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công ước về Tổ chức thủy đạc quốc tế (Convention on the International Hydrographic Organizatinon).

*13-01-2016- Thông báo số 02/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc phía Trung Quốc cử Tổ chuyên gia sang Việt Nam khảo sát việc lập quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng”.

*13-01-2016- Thông báo số 03/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin sửa đổi Bản thỏa thuận năm 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về việc Việt  Nam cung cấp gạo cho Phi-lip-pin”.

*13-01-2016- Thông báo số 04/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016-2020.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-01-2016- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

135 + 136

30-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*18-01-2016- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, truyền hình.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*15-01-2016- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 03-VBHN-VPQH hợp nhất Luật luật sư.

127 + 138

31-01-2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*29-12-2015- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*13-01-2016- Thông báo số 05/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-Xtơ-rây-li-a, 2016-2020”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Công an nhân dân.

139 + 140

31-01-2016

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.