• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 11 năm 2015

Mục lục Công báo tháng 11 năm 2015

Tên danh mục

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*20-10-2015- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG

*01-09-2015- Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*19-10-2015- Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*21-10-2015- Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*05-10-2015- Văn bản hợp nhất số 06a/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

BỘ TÀI CHÍNH

*20-10-2015- Quyết định số 2181/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh.

1079+1080

01-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*16-10-2015- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

*20-10-2015- Nghị định số 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*20-10-2015- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học snh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ - BỘ NỘI VỤ

*23-10-2015- Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*20-10-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

(Đăng từ Công báo số 1081+1082 đến số 1083+1084)

1081+1082

04-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*20-10-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

(Đăng từ Công báo số 1081+1082 đến số 1083+1084)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*12-10-2015- Thông tư số 18/2015/TT-BKHCN quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*26-10-2015- Quyết định số 1824/QĐ-TTg về việc công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

*28-10-2015- Quyết định số 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

1083+1084

04-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*20-10-2015- Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1085+1086

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1087+1088

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1089+1090

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1091+1092

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1093+1094

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1095+1096

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1097+1098

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1099+1100

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1101+1102

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1103+1104

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*19-10-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay bà khai thác tàu bay.

(Đăng từ Công báo 1085+1086 đến số 1105+1106)

1105+1106

07-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*23-10-2015- Nghị định số 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ.

*28-10-2015- Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

*29-10-2015- Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*29-10-2015- Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*20-10-2015- Thông tư số 40/2015/TT-BKĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

*20-10-2015- Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH quy định về sử dụng bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN

*27-10-2015- Thông tư số 41/2015/TT-BNNPTNT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai”.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-10-2015- Quyết định số 1834/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

1107+1108

09-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*22-10-2015- Thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 1109+1110 đến số 1111+1112)

1109+1110

10-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*22-10-2015- Thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 1109+1110 đến số 1111+1112)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*29-10-2015- Quyết định số 1840/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.

1111+1112

10-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*20-10-2015- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

1113+1114

11-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*26-10-2015- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

*27-10-2015- Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

*28-10-2015- Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*29-10-2015- Quyết định số 1841/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*27-10-2015- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

(Đăng từ Công báo số 1117+1118 đến số 1121+1122)

1117+1118

14-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*27-10-2015- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

(Đăng từ Công báo số 1117+1118 đến số 1121+1122)

1119+1120

14-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*27-10-2015- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

(Đăng từ Công báo số 1117+1118 đến số 1121+1122)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*20-10-2015- Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết vị truyền hình ảnh số không dây”.

1121+1122

14-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-09-2015- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

1123+1124

16-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*20-10-2015- Nghị định số 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

*28-10-2015- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

*03-11-2015- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

*03-11-2015- Nghị định số 112/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*23-10-2015- Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*28-10-2015- Quyết định số 2421/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*28-0-2015-   Quyết định số 2422/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*04-11-2015- Nghị quyết số 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015.

1125+1126

17-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ NỘI VỤ

*16-09-2015- Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐ-TBXH quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*26-09-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

*30-10-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.

*30-10-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*22-10-2015- Thông tư số 18/2015/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-10-2015- Quyết định số 1833/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*30-10-2015- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Nghị định quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ dại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1127+1128

18-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*20-10-2015- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

*20-10-2015- Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

*09-11-2015- Nghị định số 112/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ

*09-11-2015- Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Thủ tuớng Chính Phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

*10-11-2015- Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y Tế.

BỘ CÔNG THUƠNG

*27-10-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an tàon kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*09-11-2015- Quyết định số 2500/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*09-11-2015-   Quyết định số 2501/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

 

1135+1136

22-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THUƠNG

*30-10-2015- Thông tư số 37/2015/TT-BCT quy định về giới hạn và việc kiểm tra hàm luợng formaldehyt và amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong dệt may.

BỘ TÀI CHÍNH

*15-10-2015- Thông tư số 16-/2015/TT-BTC quy định về mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà Nuớc trực tiếp quản lý.

*15-10-2015- Thông tư số 161/2015/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà Nuớc trực tiếp quản lý.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*25-10-2015- Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT huớng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*21-10-2015- Thông tư số 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

1139+1140

23-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*09-11-2015- Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*04-11-2015- Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT quy định về đuờng ngang.

BỘ Y TẾ

*16-10-2015- Thông tư số 32/2015-TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Uơng.

NGÂN HÀNG NHÀ NUỚC VIỆT NAM

*28-10-2015- Thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nuớc ngoài của nguời cư trú là tổ chức.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

*06-11-2015- Quyết định số 2491/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

1141+1142

23-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ- BỘ NỘI VỤ

*07-10-2015- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều duỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

*07-10-2015- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp duợc.

*07-10-2015- Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh duỡng.

BỘ QUỐC PHÒNG

*09-11-2015- Thông tư số 124/2015/TT-BQP huớng dẫn thực hiện chế độ bồi thuờng, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tuợng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

BỘ Y TẾ

*14-10-2015- Thông tư số 31/2015/TT-BYT quy định việc áp dụng chế độ bồi duỡng, thời gian và số nguời thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NUỚC

*06-11-2015- Quyết định số 2492/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-11-2015- Quyết định số 2493/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

1143+1144

24-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*11-11-2015- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nuớc thành công ty cổ phần.

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ Y TẾ

*19-10-2015- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho nguời bị tạm giữm tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh truờng giáo duỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà Nuớc.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ LAO ĐỘNG- THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*30-10-2015- Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ nguời khuyết tật.

BỘ GIAO THỒNG VẬN TẢI

*30-10-2015- Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thuỷ nội địa.

*02-11-2015- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

*02-11-2015- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hoá trên đường thuỷ nội địa.

BỘ Y TẾ

*29-10-2015- Thông tư số 36/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành và huớng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân duợc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*26-10-2015- Quyết định số 2389/QĐ-CTN về việc cho thôi quyết định Việt Nam.

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ

*12-11-2015- Quyết định số 1976/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh lũ bão cho tàu cá đến năm 2020, định huớng đến năm 2030.

 

1145+1146

25-11-2015

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*05-11-2015- Thông tư số 63/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất luợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi truờng phuơng tiện giao thông đường sắt.

*06-11-2015- Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT huớng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ.

*09-11-2015- Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT quy định về nạo vét luồng đuờng thuỷ nội địa, vùng nuớc cảng, bến thuỷ nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*22-10-2015- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư huớng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu dân sinh.

*03-11-2015- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư công bố vùng nuớc cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

 

 

1147+1148

26-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ NỘI VỤ

*27-10-2015- Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV huớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Qủan lý thị trường địa phương.

BỘ LAO ĐỘNG – THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*31-08-2015- Thông tư số 32/2015/TT-BLĐTBXH huớng dẫn quản lý lao động, tiền luơng đối với Đài Truyền Hình Việt Nam.

*19-10-2015- Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ nghề quốc gia, cấo và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH

*02-10-2015- Thông tư số 151/2015/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phối hopự giữa các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

*05-11-2015- Thông tư số 163/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe cộ có động cơ dùng để vận tải hàng hoá thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chuơng 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

*05-11-2015- Thông tư số 164/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các mặt hàng thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*03-11-2015- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Gíây chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

*02-11-2015- Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT về việc đính chính Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liẹu tài nguyên và môi trường.

 

1149+1150

26-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*05-11-2015- Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*16-11-2015- Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*05-11-2015- Thông tư số 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

*06-11-2015- Thông tư số 167/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 943+975 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

*06-11-2015- Thông tư số 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

 

1151+1152

27-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*10-11-2015- Nghị quyết số 98/2015 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TƯ PHÁP

*14-11-2015- Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSND-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật hình sự năm 1999.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*17-11-2015- Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*13-11-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

BỘ TÀI CHÍNH

*09-11-2015- Thông tư số 173/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

BỘ Y TẾ

*28-10-2015- Thông tư số 35/2015/TT-BYT ban hành chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thuỷ tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*16-11-2015- Thông tư số 21/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính Phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.

 

1153+1154

28-11-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*12-11-2015- Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

CHÍNH PHỦ

*11-11-2015- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo Hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

*14-11-2015- Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng theo hợp đồng lao động.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*13-11-2015- Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

*19-11-2015- Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1155+1156

29/11/2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-11-2015- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*05-11-2015- Thông tư số 65/2015/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

 

1157+1158

30/11/2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*05-11-2015- Thông tư số 65/2015/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

1159+1160

30-11-2015

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.