• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 8 năm 2015

Mục lục Công báo tháng 8 năm 2015

Tên danh mục

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ CÔNG AN – BỘ NGOẠI GIAO

*06-05-2015- Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

*17-07-2015- Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-07-2015- Quyết đinh số 1161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.

BỘ NGOẠI GIAO

*25-05-2015- Thông báo số 20/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN (Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of the South East Asian Nations (ASEAN) on the second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System)

*15-07-2015- Thông báo số 21/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Công hoà Ca-dắc-xtan”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống.

877+878

01-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 65/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét.

(Đăng từ Công báo số 879+880 đến số 881+882)

879+880

02-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 65/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét.

(Đăng từ Công báo số 879+880 đến số 881+882)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*15-07-2015- Thông báo số 22/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ca-dắc-xtan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”.

*15-07-2015- Thông báo số 23/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len vè nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam)”.

*15-07-2015- Thông báo số 24/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà In-đô-nê-xi-a”.

*15-07-2015- Thông báo số 25/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Phụ lục sửa đổi lần 2 về quan hệ đối tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy giữa Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Cộng hoà Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (Second Amendment to Addendum on Patrnership to the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the people’s Republic of China, the Lao people’s Democratic Republic, the Republic op the Union of Myanmar, the King dom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam and the United Nations Office on Drugs and Crume (UNODC)”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống.

BỘ TÀI CHÍNH

*10-07-2015- Quyết định số 1362/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

881+882

02-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 66/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác.

(Đăng từ Công báo số 883+884 đến số 885+886)

883+884

03-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 66/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác.

(Đăng từ Công báo số 883+884 đến số 885+886)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*15-07-2015- Thông báo số 27/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định vay vốn cho dự án Xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (II) giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)”.

*15-07-2015- Thông báo số 28/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thoả ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp (NATIXIS)”.

*15-07-2015- Thông báo số 29/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Thống nhất Tan-da-ni-a”.

885+886

03-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG

*08-07-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BQP ban hành Quy định hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố mạng máy tính trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 67/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo coá quyết toán dự án hoàn thành.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật quy hoạch đô thị.

887+888

04-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-05-2015- Thông tư số 68/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan.

*08-05-2015- Thông tư số 69/2015/TT-BTC ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống.

889+890

04-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

891+892

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

893+894

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

895+896

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

897+898

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

899+900

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

901+902

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

903+904

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

905+906

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

907+908

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-07-2015- Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 891+892 đến số 909+910)

909+910

05-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*15-06-2015- Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sưa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

(Đăng từ Công báo số 911+912 đến số 913+914)

911+912

07-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*15-06-2015- Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sưa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

(Đăng từ Công báo số 911+912 đến số 913+914)

*29-06-2015- Thông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống.

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về trảo đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm.

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

*20-07-2015- Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.

913+914

07-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*18-07-2015- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

*02-07-2015- Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-06-2015- Thông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*27-07-2015- Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

915+916

08-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*22-07-2015- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*21-07-2015- Thông tư số 19/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ipv6 đối với thiết bị nút”.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*08-07-2015- Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khải sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

22-07-2015- Thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*29-07-2015- Quyết định số 1513/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-07-2015- Quyết định số 1514/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-07-2015- Quyết định số 1515/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-07-2015- Quyết định số 1544/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-07-2015- Quyết định số 1545/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*30-07-2015- Quyết định số 1546/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*30-07-2015- Nghị quyết số 54/NQ-CP về việc phân công Phó Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2015.

BỘ NGOẠI GIAO

*22-07-2015- Thông báo số 30/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thoả ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 15 tháng 01 năm 2014 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hoà Pháp (NATIXIS)”.

*28-07-2015- Thông báo số 31/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Tuyên bố về cuộc họp nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3”.

*28-07-2015- Thông báo số 32/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác lao động”.

917+918

10-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*14-07-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*30-07-2015- Quyết định số 1547/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*17-07-2015- Quyết định số 1374/QĐ-NHNN ban hành Quy định về quản lý và thực hiện đầu tư đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

919+920

12-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-07-2015- Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*25-05-2015- Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

BỘ CÔNG AN

*20-07-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-07-2015- Quyết định số 1221/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

*31-07-2015- Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016.

BỘ NGOẠI GIAO

*28-07-2015- Thông báo số 33/2015/TB-LPQT về điều ước quốc tế cso hiệu lực: “Thỏa thuận về việc phái cử và tiếp nhận lao động giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan”.

*28-07-2015- Thông báo số 34/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-vi-a Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại”.

*28-07-2015- Thông báo số 35/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) về Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức OIF, và về các quyền ưu đãi và miễn trừ của văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam”.

*28-07-2015- Thông báo số 36/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định tín dụng cụ thể số 5 cho dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk” giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng UniCredit Áo”.

921+922

12-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*24-07-2015- Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo về điều tra tại nạn hàng hải

*24-07-2015- Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*03-08-2015- Quyết định số 1573/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*03-08-2015- Quyết định số 1574/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*31-07-2015- Quyết định số 1226/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

*03-08-2015- Quyết định số 1233/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế.

923+924

14-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*18-06-2015- Thông tư số 21/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hoá công nghiêp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Cộng nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*03-08-2015- Quyết định số 1575/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

925+926

15-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*18-06-2015- Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch Tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*03-08-2015- Quyết định số 1576/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

927+928

16-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*14-07-2015- Nghị quyết số 973/2015/UBTVQH13 về sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm soát ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-UBTNQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – BỘ TÀI CHÍNH

*17-07-2015- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*28-07-2015- Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*23-06-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

*13-07-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*30-06-2015- Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”.

*21-07-2015- Thông tư số 20/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng”.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*03-08-2015- Quyết định số 1577/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

929+930

17-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*04-08-2015- Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

*04-08-2015- Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

BỘ NGOẠI GIAO – BỘ NỘI VỤ

*28-06-2015- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

ỦY BAN DÂN TỘC

*23-07-2015- Thông tư số 01/2015/TT-UBDT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-08-2015- Quyết định số 1611/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-08-2015- Quyết định số 1612/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

CHÍNH PHỦ

*05-08-2015- Nghị quyết số 56/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015.

*06-08-2015- Nghị quyết số 57/2015/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015.

931+932

18-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*03-08-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*04-08-2015- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT hợp nhất quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

933+934

19-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*24-07-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

BỘ Y TẾ

*14-07-2015- Thông tư số 18/2015/TT-BYT ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-08-2015- Quyết định số 1613/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

935+936

19-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*06-08-2015- Nghị định số 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN

*09-07-2015- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma tuý.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ CÔNG AN – BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

*16-07-2015- Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy đinhỵ chế dộ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*29-07-2015- Thông tư liên tịch số 112/2015/TT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phõngạ tại các cửa khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH

*28-07-2015- Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*06-08-2015- Quyết định số 1614/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*06-08-2015- Quyết định số 1615/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

937+938

20-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*07-08-2015- Nghị định số 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*13-07-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*29-07-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-08-2015- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

(Đăng từ Công báo số 939+940 đến số 941+942)

939+940

22-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*06-08-2015- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

(Đăng từ Công báo số 939+940 đến số 941+942)

941+942

22-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*10-08-2015- Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*16-07-2015- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dụcquốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*24-07-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

(Đăng từ Công báo số 943+944 đến số 945+946)

943+944

24-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*24-07-2015- Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

(Đăng từ Công báo số 943+944 đến số 945+946)

*30-07-2015- Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*05-08-2015- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

*08-07-2015- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

945+946

24-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*07-08-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*05-08-2015- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

947+948

25-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*12-08-2015- Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không.

*14-08-2015- Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đinh, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-08-2015- Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*20-07-2015- Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.

BỘ TÀI CHÍNH

*07-08-2015- Thông tư số 113/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT

10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PCTN

*13-08-2015- Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*13-08-2015- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

949+950

26-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*28-07-2015- Thông tư số 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*11-08-2015- Thông báo số 37/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Áo”.

951+952

27-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*24-07-2015- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

(Đăng từ Công báo số 953+954 đến số 955+956)

953+954

29-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

(Đăng từ Công báo số 953+954 đến số 955+956)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*11-08-2015- Thông báo số 38/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”; “Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào” và “Bản thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào”.

955+956

29-08-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*20-08-2015- Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*17-08-2015- Thông tư số 22/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM”.

959+960

31-08-2015

 

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*14-08-2015- Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*30-06-2015- Thông tư số 31/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Đà Nẵng.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*17-08-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết vị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD”.

961+962

31-08-2015

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.