• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Mục lục Công báo tháng 6 năm 2015

Mục lục Công báo tháng 6 năm 2015

Tên danh mục

Số Công báo

Ngày phát hành

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-05-2015- Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

*04-04-2015- Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*22-04-2015- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*20-05-2015- Quyết định 891/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*20-05-2015- Quyết định 892/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*20-05-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

581+582

01-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*05-05-2015- Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-05-2015- Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

583+584

03-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-05-2015- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-05-2015- Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*15-04-2015- Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-05-2015- Thông tư số 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*20-05-2015- Thông tư số 03/2015/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-05-2015- Quyết định số 903/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

*22-05-2015- Quyết định số 904/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-05-2015- Quyết định số 905/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

585+586

05-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*26-05-2015- Nghị định số 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*25-04-2015- Thông tư liên tịch số 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*26-05-2015- Quyết định số 727/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

*27-05-2015- Quyết định số 734/QĐ-TTg phê duyệt Điều chính Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

BỘ TÀI CHÍNH

*19-05-2015- Quyết định số 919/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chnhs quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-05-2015- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

*26-05-2015- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

587+588

07-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*27-05-2015- Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-04-2015- Thông tư số 58/2015/TT-BTC hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*01-06-2015- Nghị quyết số 39/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hoà Bê-la-rút.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-05-2015- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

*26-05-2015- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

589+590

09-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*13-05-2015- Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH13 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của viện kiểm sát nhân dân.

*14-05-2015- Nghị quyết số 929/2015/UBTVQH13 ban hành quy chế hoạt động của hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.

CHÍNH PHỦ

*28-05-2015- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-06-2015- Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025.

*29-05-2015- Chỉ thị số 11/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

VĂN BẢN HƠP NHẤT

*26-05-2015- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

591+592

11-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*29-05-2015- Thông tư số 09/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài.

BỘ QUỐC PHÒNG

*28-05-2015- Thông tư số 43/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*27-04-2015- Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

*28-05-2015- Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT quy định về bảo môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*29-05-2015- Quyết định số 974/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-05-2015- Quyết định số 975/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-05-2015- Quyết định số 976/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-05-2015- Quyết định số 977/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-05-2015- Quyết định số 978/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*01-06-2015- Quyết định số 997/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

593+594

12-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NỘI VỤ

*28-05-2015- Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*14-05-2015- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điều của Điều lệ trương mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*29-05-2015- Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*01-06-2015- Quyết định số 998/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*01-06-2015- Quyết định số 999/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*01-06-2015- Quyết định số 1000/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

595+596

14-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*23-03-2015- Thông tư số 04/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật cho quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thuỷ nội địa.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*01-06-2015- Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu các”.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*01-06-2015- Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tai Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*01-06-2015- Nghị quyết số 40/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015.

597+598

16-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP – BỘ CÔNG AN- BỘ Y TẾ

*15-05-2015- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*29-05-2015- Thông tư số 10/2015/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

*04-06-2015- Thông tư số 11/2015/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hoá của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*29-05-2015- Thông tư số 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

599+600

17-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-12-2014- Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 601+602 đến số 607+608)

601+602

18-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-12-2014- Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 601+602 đến số 607+608)

603+604

18-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-12-2014- Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 601+602 đến số 607+608)

605+606

18-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*30-12-2014- Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 601+602 đến số 607+608)

607+608

18-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ

*27-05-2015- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

*27-05-2015- Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ

*29-05-2015- Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

BỘ Y TẾ

*25-05-2015- Thông tư số 09/215/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*08-06-2015- Quyết định số 794/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

609+610

20-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*14-05-2015- Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

*29-05-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*04-06-2015- Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

613+614

22-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*18-06-2015- Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hoà I-ta-li-a.

615+616

23-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

05-06-2015- Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

BỘ TÀI CHÍNH

*11-05-2015- Thông tư số 71/2015/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

*19-05-2015- Thông tư số 71/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cao cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

*28-05-2015- Thông tư số 82/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh.

(Đăng từ Công báo số 617+618 đến số 619+620)

617+618

24-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 24/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh.

(Đăng từ Công báo số 617+618 đến số 619+620)

619+620

24-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*18-06-2015- Quyết định số 890/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

621+622

25-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*09-06-2015- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi..

(Đăng từ Công báo số 623+642 đến số 625+626)

623+624

26-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*28-05-2015- Thông tư số 25/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi..

(Đăng từ Công báo số 623+642 đến số 625+626)

625+626

26-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*16-06-2015- Nghị định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

*16-06-2015- Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*12-06-2015- Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

*15-06-2015- Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ TÀI CHÍNH

*26-05-2015- Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

BỘ TÀI CHÍNH

*20-05-2015- Thông tư số 78/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-05-2015- Thông tư số 29/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa vị dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam.

(Đăng từ Công báo số 627+628 đến số l629+630)

627+628

27-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-05-2015- Thông tư số 29/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa vị dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam.

(Đăng từ Công báo số 627+628 đến số l629+630)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*12-06-2015- Quyết định số 1153/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*12-06-2015- Quyết định số 1154/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*12-06-2015- Quyết định số 1155/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*12-06-2015- Quyết định số 1156/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*15-06-2015- Quyết định số 1177/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*15-06-2015- Quyết định số 1178/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

*15-06-2015- Quyết định số 1179/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch tại Việt Nam.

629+630

27-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*08-06-2015- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

(Đăng từ Công báo số 631+632 đến số 633+634)

631+632

28-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*08-06-2015- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

(Đăng từ Công báo số 631+632 đến số 633+634)

*10-06-2015- Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của quy định tại Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện.

633+634

28-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*09-06-2015- Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*08-06-2015- Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*08-06-2015- Quyết định số 1087/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

635+636

29-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

*10-06-2015- Nghị quyết số 90/2015/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*18-06-2015- Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, vổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1,2,2B,3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội.

*18-05-2015- Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*12-06-2015- Thông tư số 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-05-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

(Đăng từ Công báo số 637+638 đến số 639+640)

637+638

29-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-05-2015- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

(Đăng từ Công báo số 637+638 đến số 639+640)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*03-06-2015- Thông tư số 03/2015/TT-BVHTTDL quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-06-2015- Quyết định số 872/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

639+640

29-06-2015

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*18-06-2015- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ TÀI CHÍNH- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

*09-06-2015- Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”.

641+642

30-06-2015

Văn phòng Tổng cục./.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.