• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Điểm đ khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nghĩa vụ “Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản”

nhưng lại không quy định có phải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng hay không. Điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản quy định:“Kết thúc thăm dò nâng cấp trữ lượng, trình kết quả thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Khoáng sản” mà không quy định việc thẩm định, phê duyệt kết quả thăm dò. Đề nghị hướng dẫn cụ thể.

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Khoáng sản năm 2010 thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Và tại khoản 2 Điều này quy định “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản”. Như vậy, chất lượng, trữ lượng khoáng sản là thông số quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp. Theo đó, thông tin kết quả thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực đã được phép khai thác của tổ chức, cá nhân cần thiết phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng làm căn cứ điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và xác định lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Khoáng sản và mục II Chương III Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Khoáng sản, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.