• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Tạp chí địa chất Số 335/5-6/2013

Tạp chí địa chất


Số 335/5-6/2013

Bài 1. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM, 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởngLiên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Bài 2. MỘT SỐ KIỂU TỤ KHOÁNG URANI QUAN TRỌNG Ở VIỆT NAM

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN ĐĂNG THÀNH1,
NGUYỄN ĐẮC SƠN1, LÊ QUYẾT TÂM1, NGUYỄN PHƯƠNG2, BÙI TẤT HỢP3

1 Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

3 Văn phòng Chính phủ

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò trong thời gian qua đã xác nhận ở Việt Nam có thể có mặt 10 trong số 14 kiểu tụ khoáng urani theo cách phân loại của IAEA đã xác lập. Trong số các kiểu mỏ đã phát hiện, kiểu tụ khoáng urani trong cát kết ở vùng trũng Nông Sơn được xác nhận là có triển vọng nhất hiện nay, đồng thời kết quả nghiên cứu bước đầu cũng cho thấy có tiền đề và dấu hiệu111 về sự tồn tại kiểu quặng urani bất chỉnh hợp ở vùng địa khối Kon Tum. Trên cơ sở tổng hợp tài liệu nghiên cứu của tập thể tác giả và các nhà địa chất Việt Nam trong nhiều năm qua, bài báo giới thiệu khái quát về các kiểu tụ khoáng urani có triển vọng trên lãnh thổ Việt Nam và là cơ sở định hướng các bước nghiên cứu tiếp theo trên lãnh thổ Việt Nam.


Bài 3. MÔ HÌNH KIỂU TỤ KHOÁNG URANI TRONG CÁT KẾT VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1, NGUYỄN ĐẮC SƠN1, NGUYỄN ĐĂNG THÀNH1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, LÊ QUYẾT TÂM1,
TRẦN LÊ CHÂU1, HOÀNG VĂN DŨNG1, ĐINH THÁI SƠN1, NGUYỄN PHƯƠNG 2

1 Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt: Trên cơ sở giới thiệu các mỏ urani trong cát kết trên thế giới, các tác giả tập trung giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất và kiểu khoáng hóa urani trong cát kết ỏ vùng trũng Nông Sơn. Đây là khu vực đã phát hiện và ghi nhận sự có mặt kiểu quặng urani phân bố trong các tập cát kết của hệ tầng Nông Sơn (T3n-r ns) ở những địa điểm khác nhau. Kết quả nghiên cứu và thực tế đối sánh với các tiêu chuẩn địa chất khoáng sản các kiểu tụ khoáng urani trong cát kết cho thấy ở vùng trũng Nông Sơn, quặng hóa urani trong cát kết tồn tại chủ yếu là kiểu mỏ dạng tấm (Tabular deposits). Ở kiểu tụ khoáng này, các thân quặng có dạng vỉa mỏng (tấm), dạng chuỗi thấu kính phân bố ở ranh giới đới oxy hóa khử nghiêng về đới khử, đá chứa quặng chủ yếu là cát kết arko hạt nhỏ đến thô, màu xám, rất tương đồng với mỏ Domisiat (Ấn Độ).

 
Bài 4. XÂY DỰNG HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ
MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI TRÊN CƠ SỞ HỆ THIẾT BỊ HIỆN CÓ Ở VIỆT NAM

TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN PHƯƠNG2

1Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; 2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt:Bài báo giới thiệu tổng quan về các phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan khoáng sản độc hại dựa trên cơ sở đặc điểm địa hoá - vật lý và tính độc học để xây dựng cơ sở lựa chọn hệ phương pháp điều tra, đánh giá hợp lý với hệ thống trang thiết bị hiện có ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được một số vấn đề chính sau:

- Trên cơ sở tính độc học của từng khoáng sản độc hại có thể chia ra thành 2 nhóm khoáng sản độc hại (nhóm khoáng sản độc hại phóng xạ và nhóm khoáng sản độc hại khác).

- Xây dựng hệ phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan đến khoáng sản độc hại của từng nhóm và phù hợp với hệ thiết bị hiện có ở Việt Nam.


Bài 5. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP VÀ MẠNG LƯỚI
ĐIỀU TRA, THĂM DÒ QUẶNG URANI TRONG CÁT KẾT VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1, NGUYỄN ĐẮC SƠN1, NGUYỄN ĐĂNG THÀNH1,

TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN PHƯƠNG2

1 Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

2 Trường đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt: Kết quả của đề tài“Nghiên cứu xây dựng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt Nam” cho thấy urani trong trũng Nông Sơn tồn tại chủ yếu dưới dạng kiểu dạng tấm (Tabular deposits). Các thân quặng có dạng chuỗi ổ, thấu kính, giả lớp phân bố gần ranh giới đới oxy hóa- khử nghiêng về đới khử và trong các lớp cát kết arko hạt nhỏ đến thô, màu xám thuộc đới khử. Mặc dù quặng hóa urani có dạng tấm, vỉa nhưng trong nội tại các thân quặng có hình thái cấu trúc khá phức tạp, mức độ phân bố hàm lượng urani rất không đồng đều và bề dày thân quặng không ổn định, bởi vậy cần có hệ mạng lưới thăm dò hợp lý, tương ứng vởi kiểu mỏ urani trong cát kết tại vùng trũng Nông Sơn.


Bài 6. CÁC TỤ KHOÁNG ĐẤT HIẾM KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ

NGUYỄN VĂN NAM1, ĐẶNG VĂN HẢI1, NGUYỄN THÁI SƠN1, LA THANH LONG2

1Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; 2Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tóm tắt: Phần lớn các tụ khoáng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam phát hiện trong thời gian qua đã được thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng quặng đất hiếm để chuẩn bị đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc điểm địa chất, cấu trúc, kiến tạo của mỗi vùng mỏ có khác nhau, song các mỏ đất hiếm này đều có đặc điểm chung là chứa các chất phóng xạ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng nếu như không được xác định, làm rõ để có biện pháp hạn chế những tác động của chúng, nhất là trong quá trình khai thác. Bài viết này trình bày một cách khái quát về các thành phần trường bức xạ, mức liều chiếu xạ tự  nhiên trên một số tụ khoáng đất hiếm đã được cấp phép thăm dò, khai thác, phục vụ việc kiểm soát môi trường phóng xạ khi quá trình khai thác diễn ra.


Bài 7. NGHIÊN CỨU SỰ GIA TĂNG TRƯỜNG BỨC XẠ TỰ NHIÊN DO CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ QUẶNG ĐẤT HIẾM VÙNG TỤ KHOÁNG ĐÔNG PAO VÀ NẬM XE, LAI CHÂU

NGUYỄN PHƯƠNG1,  NGUYỄN VĂN DŨNG1, LÊ KHÁNH PHỒN1,

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG1, VŨ THỊ LAN ANH1 ,

TRỊNH ĐÌNH HUẤN2, TRẦN LÊ CHÂU2, ĐẶNG VĂN HẢI2

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2 Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu sự gia tăng cường độ và hàm lượng các chất phóng xạ liên quan các hoạt động thăm dò quặng đất hiếm chứa phóng xạ tại các vùng Đông Pao và Nậm Xe, tỉnh Lai Châu; đồng thời đề xuất các kiến nghị phòng ngừa, giảm nhẹ ảnh hưởng tác hại ô nhiễm phóng xạ đối với cán bộ, công nhân tham gia sản xuất và đối với khu vực dân cư lân cận.


Bài 8. KHẢ NĂNG KHẢO SÁT ĐẾN ĐỘ SÂU LỚN VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG RỘNG RÃI PHƯƠNG PHÁP TỪ TELLUR ÂM TẦN Ở VIỆT NAM

 TRẦN THIÊN NHIÊN, NGUYỄN VĂN NAM, KHƯƠNG XUÂN BÌNH

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt : Phương pháp từ tellur dựa vào cơ sở số liệu đo trường điện từ thứ cấp của đất đá ở trên mặt đất để khảo sát cấu trúc địa chất dưới sâu. Kết quả đo từ tellur âm tần trong dải tần số 0,1-800 Hz tại thung lũng Sông Ba đã cho thấy mặt cắt địa vật lý khá phù hợp với cấu trúc địa chất, độ sâu khảo sát đến hàng nghìn mét. Kết quả này và nhiều công trình khác cho thấy triển vọng ứng dụng rộng rãi phương pháp từ tellur âm tần trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn và dầu khí… ở nước ta.


Bài 9. ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA ĐẤT HIẾM VÙNG NAM NẬM XE, LAI CHÂU

CHU MINH TÚ, TRỊNH ĐÌNH HUẤN, NGUYỄN VĂN HOÀ,

NGUYỄN ĐỨC TÔN, NGUYỄN ĐỨC LONG, ĐÀO HỒNG PHONG

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: công tác khảo sát địa chât, tìm kiếm - đánh giá và thăm dò quặng đất hiếm ở khu vực Nậm Xe được tiến hành từ năm 1958. Kết quả đã khoanh định khu vực có tiềm năng tài nguyên - trữ lượng lớn về đất hiếm và kim loại phóng xạ. Tuy nhiên tại Nam Nậm Xe công tác nghiên cứu chuyên sâu về thành phần vật chất, tính chất công nghệ quặng vẫn còn nhiều vấn đề cần tranh luận. Kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thời gian qua bước đầu đã làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, kiến trúc và nguồn gốc tạo quặng ở mỏ Nam Nậm Xe. Trong bài báo này, dựa trên kết quả thăm dò từ năm 2010 đến nay, các tác giả cung cấp thêm một số thông tin và nhận định mới về đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu vực Nam Nậm Xe, Lai Châu.


Bài 10. MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN PHÓNG XẠ VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN THÁI SƠN, TRỊNH ĐÌNH HUẤN

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đã được Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Liên đoàn đã hoàn thành nhiều CSDL như CSDL môi trường, CSLD thống kê - kiểm kê khoáng sản rắn, CSDL quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đây là những CSDL được xây dựng trên nền tảng các lập trình cũ.

Cho đến nay, Liên đoàn đã xây dựng được hệ thống phần mềm quản trị CSDL quản lý tài liệu địa vật lý lỗ khoan. CSDL được phát triển là một ứng dụng Web dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework cho phép người sử dụng dễ dàng tra cứu các tài liệu địa vật lý lỗ khoan thông qua hệ thống mạng (LAN, Intranet, Internet).


Bài 11. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC QUẶNG ĐỒNG SIN QUYỀN, BÁT XÁT, LÀO CAI

NGUYỄN VĂN DŨNG1, LÊ KHÁNH PHỒN1, NGUYỄN PHƯƠNG1, NGUYỄN THỊ HOÀ1, TRỊNH THỊ HẤU 1, VŨ THỊ LAN ANH1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN2, NGUYỄN ĐÌNH CHÂU3

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 2Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

3Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan

Tóm tắt: Bài báo đã đưa ra kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường do các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến quặng đồng cộng sinh với chất phóng xạ tại mỏ đồng Sin Quyền; đồng thời đề xuất các kiến nghị phòng ngừa giảm nhẹ ảnh hưởng tác hại ô nhiễm phóng xạ đối với cán bộ, công nhân tham gia sản xuất và đối với khu vực dân cư lân cận.

Bài 12. KHAI THÁC HỆ PHỔ KẾ GAMMA ORTEC GEM - 30 ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN PHÓNG XẠ, PHỤC VỤ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

NGUYỄN VĂN NAM1, NGUYỄN HẢI MINH1, NGUYỄN THỊ HẰNG1, NGUYỄN VĂN DŨNG2

1Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, 2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt: Hệ phổ kế gamma ORTEC GEM -30 là hệ thiết bị có khả năng phân tích các nhân phóng xạ phát bức xạ gamma với độ chính xác rất cao, phục vụ tốt cho công tác điều tra, thăm dò khoáng sản nói chung và nghiên cứu môi trường phóng xạ nói riêng. Bài giới thiệu một số khả năng nổi trội của hệ thiết bị ORTEC GEM -30 trong việc phân tích các mẫu vật địa chất và môi trường ở Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trong thời gian qua.
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.