Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
20/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn