Địa chỉ email hợp lệ. Tất cả các email từ hệ thống sẽ được gửi đến địa chỉ này. Thông tin này không được công khai và sẽ chỉ được sử dụng nếu bạn muốn nhận mật khẩu mới hoặc muốn nhận tin tức hoặc thông báo nào đó qua email.
Các ký tự đặc biệt được sử dụng: khoảng trắng (space), dấu chấm (.), gạch ngang (-), phảy trên ('), underscore (_), và @.
Hình ảnh của tài khoản
Chỉ cho phép 01 tệp.
Giới hạn kích thước mỗi tệp: 30 KB.
Loại tệp được chấp nhận: png gif jpg jpeg.
Hình ảnh lớn hơn 85x85 pixels sẽ được chỉnh lại.
Cài đặt liên hệ
Cho phép người dùng khác liên hệ với bạn qua biểu mẫu liên hệ cá nhân (địa chỉ email bị ẩn).
Thiết lập địa phương
Chọn múi giờ và giờ địa phương mong muốn. Các giá trị ngày và giờ trên website sẽ được trình bày lại dựa trên múi giờ được chọn.