Tin thông báo

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư Liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Tham dự cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên, đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.

Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Tổ chức, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục.

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp kỹ thuật nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò mỏ chì - kẽm Nà Bốp, Pù Sáp, Bắc Kạn và mỏ đất hiếm Đông Pao.

Ngày 03 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp kỹ thuật nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò mỏ chì - kẽm Nà Bốp, Pù Sáp, Bắc Kạn và mỏ đất hiếm Đông Pao.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013

Ngày 02 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 4. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT.

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT. Tham dự cuộc họp có các đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính; Địa chất; Khoáng sản; Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất; Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại cuộc họp về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ hoạt động khoáng sản.

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ hoạt động khoáng sản. Tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoáng sản; đại diện Văn phòng và Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản.

Kết luận của Tổng Cục trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2013

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 3. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 04 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, Lãnh đạo các Vụ: Địa chất; Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng và Trung tâm Thông tin và Lưu trữ Địa chất.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Ngày 26 tháng 02 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. Tham dự cuộc họp gồm có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương, đại diện các Cục, Vụ thuộc Tổng cục.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban nửa cuối tháng 01 và tháng 02 năm 2013

Ngày 24 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 01 và tháng 02 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.