Tin thông báo

Thông báo kết luận số: 19/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2014

Ngày 08 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4/2014...

Các thẻ (tags):

Thông báo số: 716/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về công tác tổ chức đối với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản

Ngày 31 tháng  3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức đối với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản...

Các thẻ (tags):

Thông báo số: 682/TB-ĐCKS ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP

Ngày 01 tháng  4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT và kế hoạch thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP...

Các thẻ (tags):

Thông báo số 571/TB-ĐCKS ngày 21 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo dự án “Rà soát, hiệu chỉnh, biên tập, hoàn thiện bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất”

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo dự án “Rà soát, hiệu chỉnh, biên tập, hoàn thiện bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất” do Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản thực hiện. Tham dự buổi làm việc đại diện các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục...

Các thẻ (tags):

Thông báo số 570/TB-ĐCKS ngày 21 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tính tiền sử dụng số liệu mỏ than Đông Lộ Trí

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Đông Lộ Trí, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thực hiện.

Các thẻ (tags):

Thông báo số 448/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2014

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2014. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên, Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.
Các thẻ (tags):

Thông báo số 445/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước quặng Apatit

Ngày 07 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ quặng Apatit khu Mỏ Cóc Lào Cai và mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao và mỏ sắt Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thực hiện...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 442/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28/11/2013

Ngày 06 tháng 03  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm  2013...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 383/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên,

Ngày 26 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giữa Liên đoàn Địa chất Tây Bắc với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản về nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 382/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về Đề án vị trí việc làm

Ngày 24 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tham dự cuộc họp có: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên và Thủ trưởng các Cục, Vụ....

Các thẻ (tags):