Tin điểm báo

Việc khai thác khoáng sản đang phá hoại môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Hàng nghìn công nhân, hàng trăm xe, máy và phương tiện khai thác, sàng tuyển ngày đêm gầm rú, náo động vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì, Bắc Cạn). Đây là hiểm họa trực tiếp phá hoại môi sinh, môi trường nơi đây.

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KHOAN TAY Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM

Đề án “Điều tra, đánh giá sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên” là nhiệm vụ mà Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Liên đoàn Địa chất Xạ Hiếm theo Quyết định số: 863 /QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2005.