Lãnh đạo Tổng cục và Bộ máy giúp việc

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

Tổng Cục trưởng: Đỗ Cảnh Dương

Phó Tổng Cục trưởng: Bùi Vĩnh Kiên

Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên

Phó Tổng Cục trưởng: Lại Hồng Thanh

 
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

Chánh Văn phòng : Trần Phương

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thắng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang 

 

VỤ ĐỊA CHẤT

Vụ trưởng: Trần Văn Miến

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú

 

VỤ KHOÁNG SẢN

Vụ trưởng: Hoàng Cao Phương

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Duy Bình

Phó Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Vụ trưởng : Nguyễn Thị Mai Diên

Phó Vụ trưởng: Khuất Hữu Vân

Phó Vụ trưởng : Đặng Quang Khải

 

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Vụ trưởng : La Thanh Long

Phó Vụ trưởng: Vũ Văn Thắng

Phó Vụ trưởng: Tống Tiến Định

 

VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Vụ trưởng: Quách Đức Tín

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thùy Dung

 

VỤ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP CHẾ

Quyền Vụ trưởng: Đặng Hữu Đoàn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Công Thủy

 

CỤC KINH TẾ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Cục trưởng: Ngô Văn Minh

Phó Cục trưởng: Nguyễn Ninh Tuấn

Phó Cục trưởng: Đào Chí Biền

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

Cục trưởng: Trịnh Minh Cương

Phó Cục trưởng: Phạm Ngọc Chi

Phó Cục trưởng: Nguyễn Đức Thu

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Cục trưởng: Bùi Văn Đào

Phó Cục trưởng: Đặng Quốc Tiến

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN NAM

Cục trưởng: Hoàng Viết Hạnh

Phó Cục trưởng: Nguyễn Như Quỳnh

 

* VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Chánh Văn phòng: Hà Chu Hạ Long

 

* VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang