Phó Cục trưởng Điều hành: Đào Chí Biền

Phó Cục trưởng: Đinh Hoàng Dũng

I. Vị trí và chức năng:

        1. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về kinh tế địa chất và khoáng sản.

         2. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

         1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản góp ý, phúc đáp tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

        2. Chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các công trình địa chất trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất và công viên địa chất.

        3. Là cơ quan thường trực trong việc xác định tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản của nhà nước; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

       4. Chủ trì thực hiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        5. Theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

        6. Chủ trì kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

       7. Tham gia xây dựng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất khoáng sản; phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là khoáng sản.

        8. Đề xuất chương trình dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        9. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến kinh tế địa chất và khoáng sản cho cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và các địa phương.

       10. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về kinh tế địa chất và khoáng sản.

      11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc Cục; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

       12. Quản lý tài chính theo đơn vị dự toán cấp III, quản lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

       13. Thực hiện cải cách hành chính, quản lý hệ thống chất lượng theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

       14. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

       15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

        1. Lãnh đạo Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

        2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền.

        3. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

        4. Bộ máy giúp việc Cục trưởng

            a) Văn phòng.

            b) Phòng Kinh tế Địa chất.

            c) Phòng Kinh tế Khoáng sản.