Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc

Cục trưởng: Trịnh Minh Cương

Phó Cục trưởng: Phạm Ngọc Chi

Phó Vụ trưởng : Nguyễn Duy Bình

I. Vị trí và chức năng:

        1. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về kiểm soát hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

        2. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Là cơ quan đầu mối về công tác kiểm soát hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.

        2. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản góp ý, phúc đáp tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

        3. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát hoạt động khoáng sản định kỳ, hàng năm, đột xuất trên địa bàn được phân công quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

        4. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý; đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách phát triển bền vững đối với hoạt động khoáng sản, chính sách bảo vệ quyền lợi của của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

        5. Chủ trì công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản.

        6. Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

        7. Chủ trì thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trên phạm vi toàn quốc; tham gia kiểm tra thực địa việc đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

        8. Đôn đốc, kiểm tra và tiếp nhận báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

        9. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động khoáng sản và quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản của các địa phương; tham gia đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý và phát triển bền vững.

        10. Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo dõi, tổng hợp việc khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

        11. Tham gia thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản.

        12. Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoáng sản cho cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và các địa phương được phân công quản lý.

        13. Đề xuất dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        14. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động khoáng sản.

        15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc Cục; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

        16. Quản lý tài chính theo đơn vị dự toán cấp III, quản lý tài sản thuộc Cục.

        17. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

        18. Chủ trì thực hiện việc tổng hợp, lập báo cáo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.  

        19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

        1. Lãnh đạo Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc có Cục trưởng, không quá 03 Phó Cục trưởng.

        2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước  pháp luật về mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền.

        3. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

        4. Bộ máy giúp việc Cục trưởng

        a) Văn phòng.

        b) Phòng Kiểm soát hoạt động thăm dò khoáng sản.

        c) Phòng Kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản.