Địa chỉ: Km 9 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Phó Giám đốc: Đỗ Mai Huỳnh - Điện thoại: 0243.854.2255

Phó Giám đốc: Vũ Mạnh Hào -  Điện thoại: 0243.854.2266

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục) có chức năng phân tích thí nghiệm, kiểm định, giám định mẫu địa chất, khoáng sản, môi trường; chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng địa chất phục vụ kiểm tra, phân tích thí nghiệm địa chất.

2. Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện phân tích thí nghiệm, kiểm định, giám định các loại mẫu địa chất, khoáng sản, môi trường và các loại mẫu khác; chế tạo mẫu chuẩn, mẫu trắng; nghiên cứu mẫu kỹ thuật, mẫu công nghệ.

3. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong công tác phân tích thí nghiệm địa chất, khoáng sản.

4. Tham gia hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn phân tích thí nghiệm mẫu địa chất, khoáng sản, môi trường và các loại mẫu khác.

5. Tham gia xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.

6. Tham gia kiểm tra, nghiệm thu kết quả phân tích mẫu các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; phân tích mẫu phục vụ việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

7. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác phân tích thí nghiệm mẫu địa chất, khoáng sản, môi trường và các loại mẫu khác.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng; là đầu mối liên kết, hợp tác với các phòng thí nghiệm khác về lĩnh vực phân tích địa chất, khoáng sản.

9. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao quy định của pháp luật.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

12. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất có Giám đốc và không quá 02 PGiám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

 Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. 

2. Phòng Phân tích kim loại.

3. Phòng Phân tích không kim loại.

4. Phòng Phân tích địa hóa môi trường.

5. Phòng Kỹ thuật mẫu và Phân tích khoáng vật.

6. Phòng Phân tích địa kỹ thuật.