Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất

Địa chỉ: Số 6 - Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT: 04.39  335 631; Fax: 04.39 335 632
 

Giám đốc : Nguyễn Huy Phương;

I. Vị trí và chức năng:

        1. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có chức năng giám sát công tác thi công các công trình địa chất; kiểm tra, thẩm định công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình địa chất của các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

        2. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Trung tâm; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; dự án đầu tư phát triển của Trung tâm. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

        2. Tổ chức công tác giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản; di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

        3. Kiểm tra, thẩm định công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình địa chất, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất thuộc các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản, đề án di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

        4. Là đầu mối để tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ nghiệm thu khối lượng và giá trị các công trình địa chất theo ủy quyền của Tổng Cục trưởng.

        5. Tham gia thẩm định các đề án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất theo phân công của Tổng cục.

        6. Tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực địa chất, khoáng sản sau khi được phê duyệt.

        7. Là đầu mối tổ chức tính tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo quy định; tham gia tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

        8. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

        9. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của Trung tâm; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

        11. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

        12. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

        13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

        14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

        a) Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

        b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

        c) Các Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

        a) Văn phòng.

        b) Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

        c) Phòng Kiểm định công nghệ.

IV. Sơ lược lịch sử phát triển

Ngày 20 tháng 01 năm 2009,  Cục Địa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất. Ngày 5/6/2009 Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất chính thức đi vào hoạt động. Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất đã không ngừng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

V. Những thành tích chủ yếu

+ Xây dựng bộ đơn giá các công trình địa chất năm 2009 theo mức lương tối thiểu 540.000đ và 650.000đ (ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-BTNMT ngày 8/10/2009)

+ Tham gia xây dựng Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản”.

+ Hoàn thành bộ định mức kinh tế kỹ thuật các công trình địa chất năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư  số 11/2010/TT-BTNMT ngày 5/7/2010;

+ Đã xây dựng bộ đơn giá các công trình địa chất theo mức lương tối thiểu 730.000đ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức và thực hiện tốt công tác nghiệm thu cấp quản lý tại các đơn vị theo đúng kế hoạch, đảm bảo công tác thanh toán cho các đơn vị kịp thời, đúng tiến độ.

   + Xây dựng đề án “Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra thăm dò khoáng sản của Nhà nước” phục vụ chủ trương “kinh tế hóa ngành môi trường” ban hành kèm theo QĐ số 1547/QĐ-BTNMT ngày 23/8/2010.