Địa chỉ: Số 6 - Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: 024.39  335 631; Fax: 04.39 335 632

Giám đốc : Nguyễn Huy Phương;

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kiểm định địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục) có chức năng giám sát công tác thi công các công trình địa chất; kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm các công trình địa chất.

2. Trung tâm Kiểm định địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án, dự án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; giám sát điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Kiểm tra, tham gia nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất thuộc các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản, đề án di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

4. Làm đầu mối tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ nghiệm thu khối lượng và giá trị các công trình địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

5. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất.

6. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản.

8. Tổ chức xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư theo quy định; tham gia tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

9. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

13. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

      a) Trung tâm Kiểm định địa chất có Giám đốc và không quá 02 Pgiám đốc.

      b) Giám đốc Trung tâm Kiểm định địa chất chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổ chức trực thuộc Trung tâm sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

     c) Các Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định địa chất chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

        a) Văn phòng.

        b) Phòng Kinh tế.

        c) Phòng Kiểm định.

Sơ lược lịch sử phát triển

Ngày 20 tháng 01 năm 2009,  Cục Địa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất. Ngày 5/6/2009 Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất chính thức đi vào hoạt động. Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất đã không ngừng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Những thành tích chủ yếu

+ Xây dựng bộ đơn giá các công trình địa chất năm 2009 theo mức lương tối thiểu 540.000đ và 650.000đ (ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-BTNMT ngày 8/10/2009)

+ Tham gia xây dựng Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản”.

+ Hoàn thành bộ định mức kinh tế kỹ thuật các công trình địa chất năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư  số 11/2010/TT-BTNMT ngày 5/7/2010;

+ Đã xây dựng bộ đơn giá các công trình địa chất theo mức lương tối thiểu 730.000đ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức và thực hiện tốt công tác nghiệm thu cấp quản lý tại các đơn vị theo đúng kế hoạch, đảm bảo công tác thanh toán cho các đơn vị kịp thời, đúng tiến độ.

   + Xây dựng đề án “Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra thăm dò khoáng sản của Nhà nước” phục vụ chủ trương “kinh tế hóa ngành môi trường” ban hành kèm theo QĐ số 1547/QĐ-BTNMT ngày 23/8/2010.