Tạp chí Địa chất

TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Số 6, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39331423; 04.39331523

E-mail: tcdc@dgmv.gov.vn

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - SĐT: 0919 797 836

1. Vị trí và chức năng:

        1. Tạp chí Địa chất là cơ quan báo chí của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng thông tin, giới thiệu các kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nghiên cứu khoa học về Trái đất, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực địa chất và khoáng sản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về khoáng sản và các hoạt động khoáng sản, phổ biến kiến thức về khoa học địa chất.

       2. Tạp chí Địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại số 6, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hà Nội. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Tạp chí Địa chất. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hàng năm của Tạp chí Địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
 3. Thông tin các hoạt động của Ngành Địa chất - Khoáng sản; tổ chức các diễn đàn trao đổi khoa học, lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản.
 4. Giới thiệu, phổ biến: Kết quả nghiên cứu các khoa học về Trái đất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; kinh tế địa chất, nguyên liệu khoáng; kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong và ngoài nước. Xây dựng và duy trì Tạp chí Địa chất điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật và báo chí.
 5. Giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong xây dựng thực hiện chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
 6. Tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế thu thập những thông tin liên quan đến Địa chất và khoáng sản.
 7. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu liên quan đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan.
 8. Tổ chức các hoạt động hợp tác đối ngoại trong nước và nước ngoài với các tạp chí chuyên ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền.
 9. Tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các ấn phẩm định kỳ và không định kỳ; phát hành đến các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt và giấy phép hoạt động của Tạp chí.
 10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ xuất bản, thông tin, chuyên khảo, chuyên san, tài liệu tham khảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
 11. Đăng tin quảng cáo hoạt động điều tra cơ bản địa chất, quản lý nhà nước về khoáng sản, thông tin của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản.
 12. Tổ chức các sự kiện liên quan.
 13. Tổ chức, phát triển mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên theo quy định của pháp luật.
 14. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.
 15. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Tạp chí Địa chất; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
 16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

 1. Lãnh đạo Tạp chí
  1.  Lãnh đạo Tạp chí Địa chất có Tổng Biên tập và không quá 02 Phó Tổng Biên tập.
  2. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ các tổ chức thuộc Tạp chí; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Tạp chí.
  3. Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về lĩnh vực công tác được phân công.
 2. Bộ máy giúp việc Tổng Biên tập      
  1. Ban Thư ký, Biên tập
  2. Ban Trị sự
  3.  Ban Quảng cáo và phát hành.

4. Sơ lược lịch sử phát triển:

Tạp chí Địa chất được ra đời từ năm 1961, xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Việt (series A) nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật, trao đổi các kiến thức khoa học địa chất, khoáng sản phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Từ năm 1993 đến nay, Tạp chí Địa chất xuất bản thêm bằng tiếng Anh (series B) định kỳ 6 tháng 1 số nhằm phục vụ trao đổi khoa học và công nghệ Địa chất với các nước trên thế giới.

Với 55 năm hoạt động, Tạp chí Địa chất đã xuất bản được gần 400 số Tạp chí bằng tiếng Việt và 40 số bằng Tiếng Anh. Tạp chí Địa chất tiếng Anh đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam dùng làm tài liệu trao đổi với gần 20 tổ chức và cá nhân trên thế giới bao gồm cả các nước phát triển như Anh, Đức, Pháp, Nga. Nhờ vậy, Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội được Tạp chí ‘‘Petrology-thạch luận’’  của Oxford hàng năm gửi tặng các số báo xuất bản.

Hiện nay, Tạp chí Địa chất đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ; Quết định số 498/QĐ-ĐCKS ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và giấy phép hoạt động báo chí in số 1115/GP-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước năm 2013, Tạp chí Địa chất hoạt động theo cơ chế được nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thường xuyên. Từ năm 2013 đến nay, Tạp chí Địa chất là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên. Cũng từ năm 2013, Tạp chí Địa chất thực hiện thêm nhiệm vụ biên tập xuất bản Đặc san khoáng sản theo giấy phép số 65/GP-XBĐS ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Cục trưởng Cục báo chí, Bộ TTTT với mục đích chính là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản.